ALT GÅR BRA. KRINGSATT AV FIENDER: The Shield of Achilles from Homer to Bobbitt

English below
*

ALT GÅR BRA PÅ BERGEN KJØTT
KRINGSATT AV FIENDER: The Shield of Achilles from Homer to Bobbitt
Utstilling, performancer og debatt
1. og 2. april 2016

Med utgangspunkt i antikke greske representasjoner av Akilles’ skjold, og med fokus på markeds-staten, setter Kringsatt av Fiender kontrasterende ideer om årsaker til og målsetninger for krig opp mot hverandre.

ALT GÅR BRA
KRINGSATT AV FIENDER: The Shield of Achilles from Homer to Bobbitt
Bergen Kjøtt
1.april kl. 19.00-midnatt/ Åpningsevent
Utstilling og performancer – med intervensjoner på Skype ved Philip Bobbitt og Domenico Losurdo.

2.april kl. 1600-18.00/ Boklansering og debatt
Boklansering: Victor Charlie Report: Post-exhibition Catalogue, av Alt Går Bra.
Debatt: “Å produsere kunst politisk”. Alt Går Bra i samtale med Dmitry Vilensky fra Chto Delat, basert på Jean-Luc Godard’s motto som brukt av Thomas Hirschhorn: “making art politically, not making political art.”

ALT GÅR BRA: KRINGSATT AV FIENDER: The Shield of Achilles from Homer to Bobbitt
Første del av prosjektet Kringsatt av Fiender, som Alt Går Bra presenterer på Bergen Kjøtt, fant sted på Palais de Tokyo i februar 2016. AGB begynte prosessen med å utvikle prosjektet etter utstillingen Victor Charlie i 2015, som problematiserte Charlie Hebdo massakren i Paris.
AGB vil utforske ulike betydninger av krig fra to kontrasterende perspektiver, manifestert ved Domenico Losurdo og Philip Bobbitt.
Kringsatt av Fiender’s sentrale visuelle element er Akilles’ skjold, som knytter sammen passasjen i Homers Iliaden med den innflytelsesrike boken The Shield of Achilles: War, Peace and the Course of History, av professor Philip Bobbitt. Basert på research av våpenskjold som visuelle symboler for klasse og krig, tar AGB grep om den vestlige sivilisasjons eldste litterære verk, Iliaden, for å utforske betydninger av krig i våre samfunn.
Passasjen i Iliaden om Akilles’ skjold har generert mye debatt blant forskere, ettersom den presenterer en harmonisk miniatyr-verden, fjernt fra de fryktinngytende krigsbildene man kunne forvente. Representasjoner av av dans, gårdsliv, himmelen, havet, byen i krig og byen i fredstid er portrettert på skjoldet. Hva er betydningen av dette skjoldet? I en bok full av fryktelige krigsbeskrivelser, er det underlig at en så lang passasje er dedikert til å beskrive en ganske idyllisk, men først og fremst harmonisk, verden. Akilles’ skjold har vært motiv for mangfoldige kunstnere, bl.a. i malerier av Rubens, Van Dyck og West, og for poeten W.H. Auden i hans dikt og i boken med samme tittel, The Shield of Achilles. Akilles’ skjold har fortsatt å ha sterk innflytelse fram til i dag, for eksempel gjennom det som kanskje er den boken som har hatt mest betydning for samtidens politikk. The Shield of Achilles: War, Peace and the Course of History fra 2002 er skrevet av Philip Bobbitt, og har både foutsett og dannet grunnlaget for mye av den politikken som styrer livene våre i dag. Etter en utførlig analyse av kriger gjennom historien, erklærer Bobbitt at nasjonalstater vil bli erstattet av markeds-stater med krig i sentrum for all endring: “krig er en kreativ handling av den siviliserte mann, med viktige konsekvenser for all menneskelig kultur, inkludert freds-festiviteter”. I den andre enden av det politiske spektrum postulerer Domenico Losurdo at i stedet for å være en del av den menneskelige natur, føyer krig seg etter økonomiske interesser, som resulterer i undertrykking av dem som ikke tilhører en dominant rase eller klasse.


ENGLISH

ALT GÅR BRA AT BERGEN KJØTT
KRINGSATT AV FIENDER: The Shield of Achilles from Homer to Bobbitt
Exhibition, performances and debate
1st-2nd of April 2016

Departing from ancient Greek representations of the Shield of Achilles, Kringsatt av Fiender juxtaposes antithetical thoughts on causes and aims of war, with a focus on the market state.

1st of April, kl. 19.00-midnight / Opening Event
Exhibit and Performances–with Skype interventions by Philip Bobbitt and Domenico Losurdo (TBC)

2nd of April, kl. 16.00-18.00 / Book Launch and Discussion
Book launch: Victor Charlie Report: Post-exhibition Catalogue by Alt Går Bra
Discussion: “Doing Art Politically” Alt Går Bra in conversation with Dmitry Vilensky from Chto delat based on Jean-Luc Godard’s motto as used by Thomas Hirschhorn: “making art politically, not making political art.”

KRINGSATT AV FIENDER: The Shield of Achilles from Homer to Bobbitt
The first installment of the project Kringsatt av Fiender to be presented at Bergen Kjøtt took place at Palais de Tokyo in February 2016.
AGB started developing this project after its 2015 show Victor Charlie, problematizing the Charlie Hebdo massacre in Paris.
AGB will explore the meanings of war from two opposite perspectives, those of Domenico Losurdo and Philip Bobbitt.
Kringsatt av Fiender’s central visual element is the Shield of Achilles connecting the passage in Homer’s Iliad with the influential book The Shield of Achilles: War, Peace and the Course of History by contemporary law scholar Prof. Philip Bobbitt. Based on its research on coats of arms as visual symbols of class and war, AGB takes the oldest literary work from Western Civilization, the Iliad, to explore the meanings of war in our societies.
The Shield of Achilles’ passage has generated much debate among Classical scholars since, far from depicting terrifying images, it bears a harmonious microcosm. Scenes of dance, farm life, the sky, the ocean, and the city at war and the city at peace are portrayed on the shield. What is the meaning of this shield? In a book narrating horrifying war scenes, it is curious that such a long passage is dedicated to describe a fairly idyllic, but primarily harmonious, world. The Shield of Achilles has been depicted by numerous artists including paintings by Rubens, Van Dyck, and West and poets such as W.H. Auden in his poem and eponymous book The Shield of Achilles. The Shield of Achilles continues to have a strong presence into our days, for instance through what is perhaps one of the most influential books in today’s policy-making. Written in 2002 by P. Bobbitt, The Shield of Achilles: War, Peace and the Course of History has both anticipated and been the immediate cause of many policies governing our lives today. After an extensive analysis of wars through history, Bobbitt declares that nation-states will be replaced by market-states with war at the center of all changes: “war is a creative act of civilized man with important consequences for the rest of human culture, which include the festivals of peace.” On the other end of the political spectrum, Domenico Losurdo posits that rather than being intrinsic to human nature, war obeys to economic interests, resulting in the oppression of those not belonging to a dominant race and class.

Legg til ekstern kalender…