The symbiotic body

Butoh relatert bevegelses-workshop: Den symbiotiske kroppen.
Workshopen er åpen for dansere, skuespillere, terapeuter, psykologer, pedagoger, andre kunstnere og alle som er interessert i å delta. En bakgrunn i dans er ikke nødvendig

Denne workshopen:
Den symbiotiske kroppen er en bevegelse-workshop basert på møtepunktene i det teoretiske arbeidet til Marc Costa, skaperen av Escuela de Terapia en Integración Psico-Corporal i Barcelona og Jinen butoh trening av Atsushi Takenouchi. I denne treningen skal vi jobbe med vår SENSORISKE PERSEPSJON: Sansesytemet vårt begynner å utvikle seg allerede fra vår unnfangelse til vi er mellom 18- 20 år. Men vi er ikke vant til å bruke hele sansesystemet vårt fullt og helt, det er noen sanser vi nesten ikke bruker eller ikke helt kjenner til, noen av dem har vi ikke utforsket nok og de har blitt forsømt.Vi opplever sinnet og kroppen som to ulike aspekter av oss selv, som igjen forvirrer vår oppfatning av tilstedeværelse i tid og rom. Gjennom persepsjon og pust vekkes vår globale tilstedeværelse, og vi beveger oss ut ifra helheten i vår kropps system. Vi vil fokusere på de 7 sansene: hørsel, syn, balanse, kinestetisk energi- rom, lukt, smak og haptisk.

Tensegration – Den globale kroppen:
“Tensegrity” er kombinasjon av krefter i en struktur. Når en del av strukturen beveger seg overføres bevegelse til hele strukturen, slik at alt beveger seg. En muskelspenning er historien og betydningen av dens opprinnelse, somatiske aspekter av noe vi har undertrykt. Når vi danser fra en global kropp lytter vi til vårt skjelett og vår muskelmasse, og vi beveger oss derfra. Vi undertrykker ikke spenninger, men ser dem og beveger oss gjennom dem. Alle cellene i kroppen vår har en slags hukommelse, et avtrykk. Når vi beveger oss fra en global kropp lytter vi til og integrerer disse minnene i vår dans. Vi beveger oss vanligvis utifra kopierte mønstre og mekaniske bevegelser og ignorerer helt vår egen virkelighet. Den globale kroppen integrerer alle lagene i oss. Vi danser det som er her og nå, gjennom å lytte og være tilstede i øyeblikket.

Lys og skygge:
Butoh dans feirer alle aspekter av livet. Det er en dans hvor det vi vanligvis oppfatter som negative aspekter ikke blir sensurert men æret. Inkludert død, sykdom, forråttnelse og skygge. Dans er alt. Den “mørke” siden har en tendens til å bestå hovedsakelig av det vi kaller primitivt og negativt, alt som ikke er sosialt eller religiøst godkjent begrenses. Den ukjente “mørke siden” av vår personlighet er mørk fordi vi selv velger det. Mørket forsvinner så fort man skrur på lyset. Naturen i Norge viser oss denne virkeligheten gjennom de svært markerte årstidene i løpet av et år, livets syklus. I denne delen kommer min inspirasjon fra Jinen butohs arbeid gjennom de fire årstidene.

Hva er Butoh:
Butoh er en urgammel Japansk tradisjon, som ble synlig for vesten først gjennom Tatsumi Hijikata og Kazuo Ohno i 1959. Butoh blir ofte omtalt som japansk danseteater eller som mørkets dans. I dag er Butohdans også svært utbredt i Europa og har vokst og spredt seg i mange ulike men alikevel like former.

Hva er butoh for meg:
Butoh er for meg et rom hvor alle spørsmål og svar ligger i min egen kropp. Det er et arbeid i dyp konsentrasjon og tilstedeværesle, hvor jeg som menneske og utøver stadig blir overrasket og forundret. En løk eller kanskje en Babushka dukke.

Takk for oppmerksomheten. Del gjerne informasjonen videre.

Vennlig hilsen
Tove-Elena Nicolaysen


Workshop butoh: The symbiotic body.
The workshop is open to dancers, actors, therapists, psychologists, educators, other artists and everyone who is interested in participating. A background in dance is not required.

This workshop:
The symbiotic body is a movement workshop based on the theoretical work of Marc Costa, creator of the Escuela de Terapia one Integración Psico-Corporal in Barcelona and Jinen Butoh training of Atsushi Takenouchi. In this training we will work with our sensory perception: Our Sensory system starts to develop already from our conception until we are between 18- 20 years. But we are not accustomed to using our whole sense system fully and there are also some senses we hardly use or are not completely familiar with, some of them we have not explored enough and they have been neglected. In this workshop we focus on the seven senses: hearing, sight, balance, kinesthetic energy space, smell, taste and haptic. We experience the mind and body as two different aspects of ourselves, which confuses our perception of presence in time and space. Through perception and breath awakened our global presence.

Tensegration – The global body:
“Tensegrity” is the combination of forces in a structure. When a part of the structure moves with the movement of the entire structure, so everything is moving. In a muscular tension is the history and significance of its origin, somatic aspects of which we have suppressed. When we dance from a global body we listen to our bones and our muscle mass, and we move from there. We not suppress tensions, but see them and move through them. All cells in our body have a kind of memory, an imprint. As we move from a global body we listen to and integrate those memories in our dance. By integrating rather than exclude or censor we open the body and creating a free energy flow that we nourish ourselves of the dance. This flow is universal and that some would call it a state without ego. We move usually based copied patterns and mechanical movements and ignoring completely our own reality. The global body integrates all layers in us. We dance the here and now, through listening and being present in the moment.

Light and Shadow:
Butoh dance celebrates all aspects of life. It is a dance where we usually perceive as negative aspects are not censored but honored. Including death, disease, forråttnelse and shade. Dance is everything. The “dark” side tends to consist mainly of what we call primitive and negative, everything that is not socially or religiously approved limited. The unknown “dark side” of our personality is dark because we ourselves choose. Darkness disappears so fast you turn on the light. The nature in Norway shows us this reality through the very marked seasons during a year, the cycle of life. This section comes my inspiration from Jinen Butoh work through the four seasons.

What is Butoh:
Butoh is an ancient Japanese tradition, which was visible to the West first through Tatsumi Hijikata and Kazuo Ohno in 1959. Butoh is often referred to as Japanese dance theater or darkness dance. Today Butoh dance also very widespread in Europe and has grown and spread in many different but nevertheless equally forms.
What is Butoh for me:
Butoh is for me a room where all questions and answers are in my own body. It is a work in deep concentration and being present, where I as a person and artist is constantly being surprised and finding new ways. An onion or a babushka doll.

Who am I:
I am Tove-Elena Nicolaysen. I’ve had my artistic work in Barcelona since 2004, where I have worked mainly with physical theater and butoh dance. In 2010 I met butoh master Atsushi Takenouchi for the first time and it was the start of a long and close collaboration through organizing workshops and performances in Barcelona and Oslo. Now I am back in Norway and has a strong desire to dive into anything from underneath and inside here up north.

Thank you for reading and thank you for sharing the event.

All the best
Tove-Elena Nicolaysen

Legg til ekstern kalender…