Sue Tompkins: Sue Tompkins

NB åpning kl. 17.30, torsdag 8.mars!

Den britiske kunstneren Sue Tompkins jobber med tekst som stedfortreder for både lyd og mening, og åpner en ny utstilling med tekstbaserte verk på Lydgalleriet. Hun henter inspirasjon fra hendelser i hverdagen og erfaringer derfra, som hun igjen setter inn i en annen kontekst gjennom skriving – og gir det en ny form for rytme på papiret. Gjennom arbeidet sitt overfører hun performative elementer som rytme, tempo og komposisjon over til gallerirommet i form av to- og tredimensjonale arbeider.

Åpningen av Sue Tompkins sin utstilling inkluderer også en eksklusiv visning av en ny film av kunstneren Luke Fowler. «Country Grammar» – en film på 18 minutter overført til digital fra 16 mm-film – har som sitt utgangspunkt en tekstperformance av Tompkins fra 2003 med samme navn. Filmen er likevel langt fra en dokumentar om hennes arbeid. Gjennom å veksle mellom ulike visuelle og hørbare perspektiver, og en gradvis avstand i sammenhengen mellom ordene og bildet, fanger Fowlers film både det transeaktige ved hennes fremførelser, og det flytende hastverket ved Tompkins spoken word.

Utstillingen står i perioden 08.03 – 01.04, visning av Luke Fowlers film «Country Grammar» i 2. etasje på Østre i forbindelse med åpningen (kun denne ene visningen!)
Presentert i samarbeid med Borealis- festival for eksperimentell musikk.

Film utlånt av Luke Fowler og The Modern Institute, Toby Webster Ltd, Glasgow.


British artist Sue Tompkins uses text and the printed word to represent both meaning and sound, and opens a new exhibition of her text on paper works at Lydgalleriet. Drawing inspiration from everyday events and experiences she recontextualises them through writing, and gives them a new kind of rhythm on paper. Through her work she transfers multi-dimensional performance ideas of rhythm, tempo and composition in to the gallery space via two- and three-dimensional works.

The opening of Sue Tompkins’ exhibition will also include an exclusive screening of a new film by artist Luke Fowler. «Country Grammar», an 18-minute film transferred to digital from 16mm, takes as its starting point a 2003 text performance by Tompkins of the same name, but is far from a documentation of the work. Through shifting visual and aural perspectives, and a gradual drifting of the link between the words and picture, Fowler’s film captures both the trance like nature of her performance, and the fluid urgency of Tompkins spoken words.

Exhibition open from 08.03 – 01.04, screening of Luke Fowler’s film «Country Grammar» in the 1st floor of Østre.
Presented in collaboration with Borealis- festival for experimental music.

Film borrowed from Luke Fowler and The Modern Institute, Toby Webster Ltd, Glasgow.