KARNEVALET - OPEN CALL FOR KUNSTNERE!

OPEN CALL FOR KUNSTNERE!

NO: (English below)

Bli med 3. mars i feiringen av vårt interkulturelle samfunn!

Vi inviterer deg til å delta i KARNEVALET med dine mest eksperimentelle, karnevaleske, fantasifulle, metamorfe, poetiske og/eller provoserende kunstprosjekter.

Feiringen er en protest mot begrensninger av vår frihet og kreativitet, mot kontrollsamfunnet, konsumerisme og et utdatert menneskesyn.

Gata er vår – så la oss ta den tilbake og bruke den!

SØKNAD >>> www.karnevalet.no/open-call…

CARNIVAL UNION VIL VÆRE ANSVARLIG FOR:

Kuratering og regi av karnevalsparaden
Transport- og reiseutgifter (hvis mulig)
Lager før og etter paraden (max 1 måned)
Kommunikasjon og PR
Dokumentasjon

Merk at Carnival Union IKKE har mulighet til å bidra med støtte til å dekke produksjonskostnader og lønn.

OM KARNEVALET:

Prosjektet KARNEVALET handler om interkulturalitet fordi dette er et av de store politiske smertepunktene i vår tid. Carnival Union jobber ut i fra en forståelse av at kreativitet, lek og kunstnerisk praksis kan være revolusjonerende verktøy for å skape nye fellesskap, nytt språk og nye forestillinger om fremtidens muligheter. Vi mener at kunstneriske strategier kan gi en utdypende erfaring i vår kulturelle forståelse – når et språk, være seg estetisk, fysisk, eller politisk, møter et annet.

Carnival Union bruker karnevalstradisjonen som en kunstnerisk og politisk motstandsstrategi for å protestere mot nyliberale, nasjonalistiske, diskriminerende og rasistiske bevegelser i Norge og Europa. I prosjektet vil vi aktivere en eksperimentell kreativ plattform hvor det interkulturelle samfunn feires og blir synlig som en positiv, nyskapende, kreativ og samlende kraft.

Prosjektet er et samarbeid mellom en rekke kunstnere fra ulike kulturelle fagfelt, teoretikere, skoleklasser, ungdomsklubber, innvandrerorganisasjoner, aktivister og pedagoger med flere. Deltakere i prosjektet vil være barn, unge og voksne fra forskjellige sosiale grupper hvor fellesskap, deltakelse og inkluderende praksis vil synliggjøre nye interkulturelle uttrykk.

KARNEVALET er basert på de europeiske karnevalstradisjonene, men i en aktualisert form. En kjerne i karnevalskulturen er at kunst, kreativitet og frihet skal være for alle, både i et deltakende og utøvende perspektiv.

Prosjektet KARNEVALET vil gå gjennom tre forskjellige faser. I fase 1 arbeider prosjektets deltakere med interkulturelle tema i workshops der de lager kostymer, masker, objekter, skulpturer, bilder, bannere, bevegelse, lyd eller lys til karnevalsparaden. Fase 2 er selve karnevalsparaden i Oslo sentrum 3. mars 2019 der alle individer og grupper som har utviklet forskjellige ting og uttrykk vil samles for å delta i paraden og gatefestivalen. Fase 3 finner sted i form av en utstilling på Interkulturelt Museum hvor alle som har deltatt i prosjektet vil kunne vise tingene og uttrykkene sine på en eller annen måte.

KARNEVALSPARADEN:

Paraden vil starte med en karnevalesk appell ved Vaterlandsbrua på Grønland i Oslo for så å bevege seg gjennom byen, via blant annet Stortinget og andre steder som er viktige i Oslos kulturhistorie, for å ende tilbake ved Vaterlandsbrua. I paraden vil vi bevege oss sammen gjennom byen mens vi bærer eller har på oss tingene vi har laget og utfører diverse handlinger som har blitt arbeidet fram med kroppen, stemmen etc.

Ved paradens slutt vil vi arrangere en gatefestival.

OM CARNIVAL UNION:

Carnival Union er et kunstnerisk samarbeidsprosjekt som består av Venke Aure, Hanan Benammar, Gidsken Braadlie, Camilla Dahl, Marius von der Fehr, Lisa Pacini, Pia Maria Roll og Vigdis Storsveen. Gruppen har bakgrunn innen visuell kunst, performance, forskning, scenekunst, lydkunst og aktivisme.

Carnival Union jobber ut i fra en forståelse av at kreativitet, lek og kunstnerisk praksis kan være revolusjonerende verktøy for å skape nye fellesskap, nytt språk og nye allianser. Vi sammenstiller vår kunstneriske frihet med idealet om en mulig frihet for alle. Vi ønsker å utfordre oss selv, våre kunstnerkollegaer og våre lokalsamfunn med eksperimenter, samarbeid, tenkning og felles eierskap.

KONTAKT:

carnival.union.oslo@gmail.com

MER INFO:

www.karnevalet.no


EN:

OPEN CALL FOR ARTISTS!

Join the celebration of our intercultural society the 3rd of March!

We invite you to participate in KARNEVALET with your most experimental, carnivalesque, imaginative, metamorphic, poetic and/or provoking creations.

The celebration is a protest against limitations of our freedom and creativity, against a society of control, consumerism and bigotry.

The streets belong to us – so let’s take them back and use them!

APPLICATION >>> www.karnevalet.no/open-call…

CARNIVAL UNION WILL BE RESPONSIBLE FOR:

Curating and parade choreography
Transport and travel expenses (where possible)
Storage before and after the parade (max 1 month)
Communication and PR
Documentation

Please note that Carnival Union is not able to cover production costs or remuneration.

ABOUT KARNEVALET:

KARNEVALET is about interculturalism, because this is one of the major political issues of our time. Carnival Union’s work comes from an understanding that creativity, play and artistic practice can be revolutionary tools to create new communities, new languages and new alliances. We believe that artistic strategies can provide profound experience in our understanding of culture – when a language, be it aesthetic, physical, or political, meets another.

Carnival Union uses the carnival tradition as an artistic and political strategy of resistance to protest against neoliberal, nationalist, discriminatory and racist movements in Norway and Europe. In the project we will activate an experimental, creative platform where our intercultural society is celebrated and becomes visible as a positive, innovative, creative and unifying force.

The project is a collaboration between a number of artists from various cultural fields, theorists, school classes, youth clubs, immigrant organisations, activists and educators among others. Participants in the project will be children, young people and adults from different social groups where community, participation and inclusive practice will highlight new intercultural expressions.

KARNEVALET is inspired by the European Carnival traditions in that art, creativity and freedom should be for everyone, both in a participatory and executive perspective.

KARNEVALET will move through three different phases – participatory workshops, the carnival parade and street festival the 3rd of March 2019 and finally an exhibition at Intercultural Museum where anyone who has participated in the project will be able to show their things and expressions in one way or another.

CARNIVAL PARADE:

The parade will start with a carnivalesque appeal at Vaterlands Bridge in Grønland, Oslo before commencing through the city, passing the Parliament and other landmarks important to Oslo’s cultural history, to end up back at Vaterlands Bridge. In the parade we will move together through the city as we carry or wear the things we have made and perform various actions using our bodies, voices, etc.

At the end of the parade we will arrange a street festival.

ABOUT CARNIVAL UNION:

Carnival Union is a collaborative art project whose members are Venke Aure, Hanan Benammar, Gidsken Braadlie, Camilla Dahl, Marius von der Fehr, Lisa Pacini, Pia Maria Roll and Vigdis Storsveen. The group has background in visual arts, performance, research, theater, sound-art and activism.

CU is based on the understanding that creativity, play and artistic practice are tools for creating new ideas, languages and alliances. We conjoin our artistic freedom with the idea of ​​freedom for all. Our aim is to challenge ourselves, our fellow artists and our communities through collective processes, experimentations, thinking and shared ownership.

CONTACT:

carnival.union.oslo@gmail.com

MORE INFO:

www.karnevalet.no

Legg til ekstern kalender…