Mimesis i krise - Det handler ikke om mine tårer

Mimesis i krise
Under forskningsspørsmålet Hvilke utfordringer, betenkeligheter og virkemidler fordrer nærvær av mimesis når muntlig fortellerkunst forflyttes til digitale plattformer?
har prosjektet som mål å lage lydfiler for mediet Podkast, der hensikten er å se på hvilke estetiske verktøy som er nødvendige for å skape en helhetlig kunstnerisk muntlig fortellerkunst opplevelse når lytteren ikke er tilstede i tid og rom. Dette er et kunstnerisk utviklingsarbeid hvor prosessen fra planlegging til implementering utvikles og utforskes gjennom en metodeutviklende praksis rettet mot et digitalt medium. Lydfilene vil bli planlagt og implementert, organisert og formidlet gjennom Podkast der fortellerens estetiske verktøy blir artikulert på nytt og testet gjennom et medium som ikke er fortellerens daglige arbeidsrom.
I prosjektet samarbeider jeg med britiske Paula Crutchlow og den første lydfilen er ute mandag 11. mai under tittelen: Det handler ikke om mine tårer.
Prosjektet støttes av Federation for European storytelling.

Legg til ekstern kalender…