Luke 1: Johanne Dybwads plass 1

…English below…

Første luke i kalenderen er døren på siden av Nationaltheatret. Den er elegant omgitt av søyler på begge sider og bevoktet av en løve. Arkitekt Henrik Bull hadde opprinnelig ønsket at teatrets hovedinngang skulle vende mot Universitetet, derav søylegangen under balkongen. Døren ble isteden inngangen til Kongelosjen siden Kong Oscar ll innviet teatret i 1899.

Bak denne luken venter en stor overraskelse i form av en kjent kunstnergruppe. Deres språk er å skape sterke følelser med kraftig lyd. Gruppen regnes som en av verdens beste i sitt slag, og denne eksplosive luken blir startskuddet på AD_VENT 2020.

Tallet til LUKE 1 er et kunstverk spesiallaget for AD_VENT av en norsk billedkunstner. Vedkommende har ofte skapt debatt med sin kontroversielle kunst.

AD_VENT Kunsten å vente – er en utradisjonell julekalender som byr på unike kunstopplevelser i offentlig rom. Lukene i kalenderen er ekte dører i byen og tallene er ekte husnummer. Bak dørene skjuler det seg overraskelser i form av billedkunst musikk, litteratur, teater, performance eller dans.
Vi vil rette en stor takk til Oslo Kulturetaten og KORO for deres positive engasjement og finansielle støtte. Dette gjør det mulig for AD_VENT å kunne gi Oslos befolkning unike kunstopplevelser i ventetiden – helt gratis.

Arrangementet foregår utendørs, med oppmøte her: “https://bit.ly/2GW6dwA”
NB! AD_VENT følger alle regler for smitteverntiltak som gjelder arrangementer i offentlige rom. Vi ber derfor alle om å holde god avstand til hverandre under arrangementet. Hvis du føler deg syk eller har symptomer så hold deg hjemme!


The first door of the calendar can be found on the side of Nationaltheatret – elegantly surrounded by columns and guarded by a watchful lion. Architect Henrik Bull originally wanted the theater’s main entrance to face the University, hence the colonnade beneath the balcony. However, the door was instead placed at the entrance to the Royal Box when King Oscar II inaugurated the theater in 1899.

Behind this door awaits a surprise in the form of a well-known group of artists. Their language is one that creates strong emotions through powerful sound. The group is considered to be one of the best of its kind in the world, and this explosive door will fire the starting shot of AD_VENT 2020.

The number for DOOR 1 is a work of art specially made for AD_VENT by a Norwegian visual artist who has often aroused a great deal of debate with their controversial art.

AD_VENT – The art of waiting – is an untraditional advent calendar that offers unique artistic experiences in public spaces. The doors in the calendar are real doors in the city and the numbers are real building and house numbers. Behind the doors are surprises in the form of visual art, music, literature, theater, performance or dance.

We would like to thank the Oslo Kulturetaten and KORO for their positive engagement and financial support that has made it possible for AD_VENT to give the people of Oslo unique art experiences during the “waiting time” – free of charge.

The event will take place outdoors. The meeting place will be here: “https://bit.ly/2GW6dwA”
NB! AD_VENT follows all rules for infection control measures that apply to events in public spaces. We therefore ask everyone to keep their distance from each other during the event. If you feel sick or have any symptoms, please stay at home!

Legg til ekstern kalender…