Luke 2: Bankplassen 2

…English below…

Den andre luken i kalenderen er inngangsdøren til Norges Bank. To identiske skuddsikre bronsedører beskytter institusjonen som forvalter Norges formue. Bygget fra 1986 er tegnet av Lund Slaatto. Dørene ble bevisst designet slik at de ikke skulle virke prangende men heller anonyme. Norges Bank forvalter investeringene i Oljefondet og Norges gullbeholdning. De har som oppgave å skape nasjonal økonomisk stabilitet i en globalisert økonomi.

Overraskelsen bak luke 2 er derfor skapt av en kunstner som er kjent for å investere mye tid og krefter i internasjonale kunstprosjekter. Andre desember blir vi beriket med et spesiallaget verk som nettopp problematiserer Norges Bank i kontekst av det historisk vanskelige året 2020. Engasjert går kunstneren rett inn i kjernen av diskursen: Hva er verdi? Hva er kapital? Hva er prisen på å vente? Og hva venter vi egentlig på?

Tallet til luken på Bankplassen 2 er skapt av en kunstner som arbeider med objekter i skjæringspunktet mellom møbler og scenografi.

Navnet på begge kunstnerne blir kreditert når luken åpner.

AD_VENT Kunsten å vente – er en utradisjonell julekalender som byr på unike kunstopplevelser i offentlig rom. Lukene i kalenderen er ekte dører i byen og tallene er ekte husnummer. Bak dørene skjuler det seg overraskelser i form av billedkunst musikk, litteratur, teater, performance eller dans.
Vi vil rette en stor takk til Oslo Kulturetaten og KORO for deres positive engasjement og finansielle støtte. Dette gjør det mulig for AD_VENT å kunne gi Oslos befolkning unike kunstopplevelser i ventetiden – helt gratis.

Arrangementet foregår utendørs, med oppmøte her: bit.ly/2IoXALo
NB! AD_VENT følger alle regler for smitteverntiltak som gjelder arrangementer i offentlige rom. Vi ber derfor alle om å holde god avstand til hverandre under arrangementet. Hvis du føler deg syk eller har symptomer så hold deg hjemme!


The second door of the calendar is the entrance to Norges Bank. Two identical bulletproof bronze doors protect the institution that manages Norway’s assets. The building – erected in 1986 – was designed by Lund Slaatto. The doors were deliberately designed so as to not appear flashy, but rather anonymous. Norges Bank manages investments in the Oil Fund as well as Norway’s gold holdings. Their primary task is to create national economic stability in a globalized economy.

The surprise behind door two has therefore been created by an artist known for investing a great deal of time and effort in international art projects. On December 2nd, we will be bestowed with a specially-made piece that specifically problematizes Norges Bank in the context of the historically difficult year of 2020. The artist commits to the very core of the discourse: What is value? What is capital? What is the price of waiting? And what are we really waiting for?

The number for the door at Bankplassen 2 was created by an artist who works with objects at the intersection of furniture of scenography.

The names of both artists will be revealed upon the opening of the door.

AD_VENT – The art of waiting – is an untraditional advent calendar that offers unique artistic experiences in public spaces. The doors in the calendar are real doors in the city and the numbers are real building and house numbers. Behind the doors are surprises in the form of visual art, music, literature, theater, performance or dance.

We would like to thank the Oslo Kulturetaten and KORO for their positive engagement and financial support that has made it possible for AD_VENT to give the people of Oslo unique art experiences during the “waiting time” – free of charge.

The event will take place outdoors. The meeting place will be here: bit.ly/2IoXALo
NB! AD_VENT follows all rules for infection control measures that apply to events in public spaces. We therefore ask everyone to keep their distance from each other during the event. If you feel sick or have any symptoms, please stay at home!

Legg til ekstern kalender…