Luke 3: Filipstadveien 3

…English below…

Luke 3 er porten til en stor lagerhall på Filipstad. Hallen ligger kun et hallingkast unna Tjuvholmen og Aker Brygge, og er bedre kjent som Skur 13. Havnelageret som ble bygget som papirlager av Follum Fabrikker, ble ombygd til X Games i 2016, hvor verdens beste skatere konkurrerte. Siden den gang har Skur 13 vært en permanent skatehall med sosiale og sportslige aktiviteter. Fasaden er i dag malt som en sebra, men mange vil huske da Pushwagner forvandlet fasaden til et gigantisk kunstverk.

Den store porten skjuler flere kunstnere som vil gi byens befolkning en opplevelse de sent vil glemme. Typisk for disse artistene er deres eksplosive trang til uttrykke seg. De er individuelle kunstnere som sammen utforsker forholdet mellom tekst, lyd, lys, bevegelse og performative uttrykk. Gjennom eksperimentelle prosesser i offentlig rom, blir de ambassadører for kulturelt mangfold. De er menneskelige synthesizere som utforsker fellesskapets evne til å føle, tenke og sanse.

Tallet i luke 3 er laget av en kunstner kjent for sine store, abstrakte Fine Art malerier presentert i norske museer og gallerier. Det få vet er at kunstneren selv startet som skater og street artist.

Navnet på begge kunstnerne blir kreditert når luken åpner.

AD_VENT Kunsten å vente – er en utradisjonell julekalender som byr på unike kunstopplevelser i offentlig rom. Lukene i kalenderen er ekte dører i byen og tallene er ekte husnummer. Bak dørene skjuler det seg overraskelser i form av billedkunst musikk, litteratur, teater, performance eller dans.
Vi vil rette en stor takk til Oslo Kulturetaten og KORO for deres positive engasjement og finansielle støtte. Dette gjør det mulig for AD_VENT å kunne gi Oslos befolkning unike kunstopplevelser i ventetiden – helt gratis.

Arrangementet foregår utendørs, med oppmøte her: bit.ly/3kuN5TP
NB! AD_VENT følger alle regler for smitteverntiltak som gjelder arrangementer i offentlige rom. Vi ber derfor alle om å holde god avstand til hverandre under arrangementet. Hvis du føler deg syk eller har symptomer så hold deg hjemme!


Door 3 is the entryway to a large warehouse in Filipstad – just a stone’s throw away from Tjuvholmen and Aker Brygge and perhaps better known as Skur 13. This harbor warehouse – first built as a paper warehouse by Follum Fabrikker – was rebuilt for the X Games in 2016, when the best skaters in the world competed at this very spot. Since then, Skur 13 has been a permanent skating hall for both sports and social activities. Today, the facade is painted with a zebra pattern, but many will remember when Pushwagner transformed the facade into an enormous work of art.

The large entryway conceals several artists who will give the residents of Oslo an experience they’re unlikely to forget. These artists are known for their explosive urge to express themselves. They are individual artists who collectively explore the relationship between text, sound, light, movement and performative expression. Through experimental processes in the public space, they become ambassadors for cultural diversity. They are human synthesizers who explore mankind’s ability to feel, think and sense.

The number for the door is made by an artist known for his large, abstract Fine Art paintings presented in Norwegian museums and galleries. What few know is that the artist himself started as a skater and street artist.

The names of both artists will be revealed upon the opening of the door.

AD_VENT – The art of waiting – is an untraditional advent calendar that offers unique artistic experiences in public spaces. The doors in the calendar are real doors in the city and the numbers are real building and house numbers. Behind the doors are surprises in the form of visual art, music, literature, theater, performance or dance.

We would like to thank the Oslo Kulturetaten and KORO for their positive engagement and financial support that has made it possible for AD_VENT to give the people of Oslo unique art experiences during the “waiting time” – free of charge.

The event will take place outdoors. The meeting place will be here: bit.ly/3kuN5TP
NB! AD_VENT follows all rules for infection control measures that apply to events in public spaces. We therefore ask everyone to keep their distance from each other during the event. If you feel sick or have any symptoms, please stay at home!

Legg til ekstern kalender…