Luke 5: Tøyenbekken 5

…English below…

High Five! Dette er tallet på denne knallrøde dobbeltdøren med adresse i den mest fargerike bydelen i Oslo. Døren er en portal til personlige historier fra hele verden. Det som tidligere var en arresterende sluse til Grønland Politistasjon, er i dag en døråpner til alle verdens kulturer: Interkulturelt Museum. Det som ble kåret til årets museum i 2006 er nå del av oslomuseum.no Under krigen 1940-1945 holdt spesialenheten Schnellkommando til her. De to arrestfløyene i bakgården viser fortsatt spor etter det nazistiske regimet. Kontrasten til dagens leietager kunne ikke vært større.

Oppgaven til IKM er å fremme åpenhet, inkludering og kulturelt mangfold. Med utstillinger, foredrag og konserter spør de: Hvem eier byen? Hvordan ta plass i en bydel som forandrer seg på så kort tid? Hvordan kan folk påvirke utviklingen i nabolaget sitt? Museet bygger broer og jobber for økt forståelse mellom etniske majoriteter og minoriteter – og fokuserer bevisst på å gi enkeltpersoner med innvandringsbakgrunn en stemme.

Hemmeligheten i luke 5 kan beskrives som en kunstform med tusen år lange tradisjoner. Disse gestaltene kan uttrykke alt fra komedier til tragedier i form av levende bevegelige kunstverk. Deres menneskelige størrelser visker ut forskjellen på skaperen og skapelsen. Noen vil sikkert «gå fem på». Kunsten speiler jeg´ets alter ego, og gjennom kunstnerens fantasi kan vi kanskje se oss selv?

Tallet på luken er laget av en helt annen kunstner – som med sine bilder og objekter er spesielt opptatt av spor, kulturer og minner. Ingenting passer vel bedre til akkurat denne døren? Luke Fem har høy «streetfaktor» og er AD_VENT´s svar på «fem på gaten».

AD_VENT Kunsten å vente – er en utradisjonell julekalender som byr på unike kunstopplevelser i offentlig rom. Lukene i kalenderen er ekte dører i byen og tallene er ekte husnummer. Bak dørene skjuler det seg overraskelser i form av billedkunst musikk, litteratur, teater, performance eller dans.
Vi vil rette en stor takk til Oslo Kulturetaten og KORO for deres positive engasjement og finansielle støtte. Dette gjør det mulig for AD_VENT å kunne gi Oslos befolkning unike kunstopplevelser i ventetiden – helt gratis.

Arrangementet foregår utendørs, med oppmøte her: bit.ly/38OGVMo
NB! AD_VENT følger alle regler for smitteverntiltak som gjelder arrangementer i offentlige rom. Vi ber derfor alle om å holde god avstand til hverandre under arrangementet. Hvis du føler deg syk eller har symptomer så hold deg hjemme!


High Five! This is the number on the bright red double door with an address in the most colorful part of Oslo. The door is a portal to personal stories from across the world. What used to be the gate to the Grønland Police Station is now a doorway to all the world’s cultures: The Intercultural Museum. Named as museum of the year in 2006, this museum is now a part of oslomuseum.no. During World War II, the special unit “Schnellkommando” stayed here, and the two prison wings in the backyard still bear traces of the Nazi regime. The contrast to today’s tenant couldn’t be more distinct.

IKM’s task is to promote openness, inclusion and cultural diversity. Through exhibitions, lectures, and concerts, they ask: Who really owns this city? How does one take up space in a neighborhood that is in constant flux? How can people influence the development of their neighborhood? The museum is building bridges and working towards a greater understanding between ethnic majorities and minorities – and puts a conscious focus on giving individuals with immigrant backgrounds a voice.

The secret behind door 5 can be described as an art form with a thousand year-long tradition. These gestalts can express everything from comedy to tragedy through living, moving works of arts. Their human shapes wipe out the differences between creator and creation – and some will surely be fooled. The art reflects the individual’s alter ego, and through the artist’s imagination, we might even be able to see ourselves.

The door’s number is made by a one-of-a-kind artist who is particularly interested in remnants, cultures and memories. It seems like this artist is the perfect fit for this door in particular.
The names of the artists will be revealed upon the opening of the door.

AD_VENT – The art of waiting – is an untraditional advent calendar that offers unique artistic experiences in public spaces. The doors in the calendar are real doors in the city and the numbers are real building and house numbers. Behind the doors are surprises in the form of visual art, music, literature, theater, performance or dance.

We would like to thank Oslo Kulturetaten and KORO for their positive engagement and financial support that has made it possible for AD_VENT to give the people of Oslo unique art experiences during the “waiting time” – free of charge.

The event will take place outdoors. The meeting place will be here: bit.ly/38OGVMo
NB! AD_VENT follows all rules for infection control measures that apply to events in public spaces. We therefore ask everyone to keep their distance from each other during the event. If you feel sick or have any symptoms, please stay at home!

Legg til ekstern kalender…