Luke 11: Åkebergveien 11

…English below…

Den ikoniske porten til Botsfengselet i Åkebergveien 11 er kjent for de aller fleste. Hver eneste episode av de legendariske Olsen-Banden filmene begynner her; Bankraner Egon Olsen lukker døren bak seg som en fri mann. Straks han er ute kommer vennene Kjell og Benny for å møte ham. Egons velkjente «Jeg har en plan!» blir starten på et nytt røvertokt.

AD_VENT har også en plan: Slipp kunsten fri! En helt spesiell kunstner har blitt invitert til åpne porten på Botsen 11. desember. Med sitt sterke kunstnerskap har hun brukt eget stemmebåndet for å sprenge grenser for hva som er en visuell ytring. Lyden av den repeterende stemmen bryter ned indre murer. Tankens irrganger låses opp og publikum får komme inn i kunstnerens indre celler. Hun har på få år blitt verdenskjent for sin helt spesielle og svært fengslende kunst.

«Botsen» ble oppført på 1800 tallet i gamle Oslo. «Fangene blir strengt isolert for at de skulle kunne angre sine synder og ikke bli utsatt for negativ påvirkning fra andre herdede fanger» Den siste fangen slapp ut gjennom den tunge porten i 2017.

Kunstneren som lager tallet 11 er en fri sjel. Han bruker ofte naturen som utgangspunkt for temporære skulpturer ute i det fri.

Navnet på begge kunstnere blir frigitt etter åpningen.

AD_VENT Kunsten å vente – er en utradisjonell julekalender som byr på unike kunstopplevelser i offentlig rom. Lukene i kalenderen er ekte dører i byen og tallene er ekte husnummer. Bak dørene skjuler det seg overraskelser i form av billedkunst musikk, litteratur, teater, performance eller dans.
Vi vil rette en stor takk til Oslo Kulturetaten og KORO for deres positive engasjement og finansiell støtte. Dette gjør det mulig for AD_VENT å kunne gi Oslos befolkning unike kunstopplevelser i ventetiden – helt gratis.

Arrangementet foregår utendørs, med oppmøte her: bit.ly/3pXGNAe
NB! AD_VENT følger alle regler for smitteverntiltak som gjelder arrangementer i offentlige rom. Vi ber derfor alle om å holde god avstand til hverandre under arrangementet. Hvis du føler deg syk eller har symptomer så hold deg hjemme!


Most people recognize the iconic gate to Botsfengselet at Åkebergveien 11; every single episode of the legendary Olsen-Banden movies begins here, when bank robber Egon Olsen shuts the door behind him as a free man. As soon as he gets out, his friends Kjell and Benny come to meet him, and Egon’s familiar “I have a plan!” is the start of a new scheme.

AD_VENT also has a plan: To free art! A very special artist has been invited to open the gate at Botsen on December 11th. With remarkable artistry, she uses her own vocal chords to push the boundaries of what visual expression is. The sound of her repeating voice breaks down inner walls. The labyrinths of one’s thoughts are unlocked and the audience is permitted to enter the artist’s inner cells. In just a few years, she has become world famous for her incredibly unique and captivating art.

“Botsen” was built in the 1800s in Old Oslo. “The prisoners are strictly isolated so they can repent for their sins and not be exposed to the negative influences of other hardened prisoners”. The last prisoner was released through the heavy gate in 2017.
The artist creating the number 11 is a free spirit who often uses nature as his basis for temporary outdoor sculptures.

The names of the artists will be revealed upon the opening of the door.
AD_VENT – The art of waiting – is an untraditional advent calendar that offers unique artistic experiences in public spaces. The doors in the calendar are real doors in the city and the numbers are real building and house numbers. Behind the doors are surprises in the form of visual art, music, literature, theatre, performance or dance.

We would like to thank Oslo Kulturetaten and KORO for their positive engagement and financial support that has made it possible for AD_VENT to give the people of Oslo unique art experiences during the “waiting time” – free of charge.

The event will take place outdoors. The meeting place will be here: bit.ly/3pXGNAe
NB! AD_VENT follows all rules for infection control measures that apply to events in public spaces. We therefore ask everyone to keep their distance from each other during the event. If you feel sick or have any symptoms, please stay at home!

Legg til ekstern kalender…