Luke 13: Oslo gate 13

…English below…

Luke nummer 13 er en massiv hvit dobbeltdør på toppen av trappen til Ladegården i Gamlebyen. Barokkbygningen fra 1725 er bygget på kjelleren til middelalderens Bispeborg, og skulle være med på å sikre forsyninger til Akershus slott og festning da byen ble flyttet og het Christiana.

Luke 13 åpner døren for en blanding av tung mystikk, historie, kritisk tenkning, utopia og science fiction. Overtro sier at 13 bringer ulykke, mens i førkristen tid var det et lykketall og tegn på fruktbarhet. Tretten representerte femininitet, fordi det tilsvarte antall månesykluser i løpet av et år (28 × 13 =364). Da solkalenderen triumferte over månen, ble tallet tretten anathema.

Bak luken skjuler det seg en av nåtidens største kvinnelige dramatikere og samtidsforfattere, kjent for sine sterke selvbiografiske arbeider. Ladegården blir skarpladet når kunstneren bruker stedet som scene for temaer om oppvekst, språk, makt, identitet og sosiale normer. Her blir søkelyset satt på historier som aldri blir fortalt, som vil gripe tak i en og sette dype spor.

Billedkunstneren som har skapt dette mytiske tallet på døren er ikke mindre dramatisk. Et brennende engasjement i kultisk overtro om verdens undergang, blandet med kunnskaps-kåthet om moderne astrofysikk, resulterer i et oppslukende kunstnerisk univers hvor lysets håp blir truet av mørk materie.

Navnet på begge kunstnerne blir avslørt når luken åpnes.

Vi vil rette en stor takk til Oslo Kulturetaten og KORO for deres positive engasjement og finansielle støtte. Dette gjør det mulig for AD_VENT å kunne gi Oslos befolkning unike kunstopplevelser i ventetiden – helt gratis.

NB! AD_VENT følger alle regler for smitteverntiltak som gjelder arrangementer i offentlige rom. Vi ber derfor alle om å holde god avstand til hverandre under arrangementet. Hvis du føler deg syk eller har symptomer så hold deg hjemme!


Door number 13 is a massive white double door at the top of the stairs to Ladegården in Gamlebyen. The baroque building from 1725 was built on top of the basement of the Middle Age-era Bispeborg, and was intended to help secure supplies to Akershus Castle and Fortress when the city was moved and called Christiania.

Door 13 opens up to a mix of mystery, history, critical thinking, utopia and science fiction. The number itself is full of mystery. Superstition says that 13 brings misfortune, while in pre-Christian times, it was a lucky number and a sign of fertility. Thirteen represented femininity because it corresponded with the number of lunar cycles in a year. When the solar calendar triumphed over the moon, the number thirteen became an anathema.

The door conceals one of the present-day’s greatest female playwrights and contemporary writers, known for her strong autobiographical works. Ladegården is “loaded” when the artist uses the location as a stage for themes about childhood, language, power, identity and social norms. The spotlight is set upon stories that are never told – stories that will grab hold of you and leave a deep mark.

The visual artist who has created the mythical number on the door is no less dramatic. A burning commitment to cultic superstition about the end of the world combined with a lust modern astrophysics results in an immersive artistic universe where light’s hope is threatened by dark matter.

The names of the artists will be revealed upon the opening of the door.

NB! AD_VENT follows all rules for infection control measures that apply to events in public spaces. We therefore ask everyone to keep their distance from each other during the event. If you feel sick or have any symptoms, please stay at home!

Legg til ekstern kalender…