Luke 14: Jarlsborgveien 14

…English below…

Luken er døren inn til Edvard Munchs atelier på Ekely. En dør som føles som perleporten inn til kunsthistorien. For Munch betydde Ekely en tilbaketrekning etter mange år som internasjonalt omreisende kunstner. Murbygningen med sine moderne linjer og Art Deco-inspirasjon, ble påbegynt av Arnstein Arneberg og fullført av Henrik Bull i 1928. Nærheten til naturen, gjorde at Munch kunne bruke det som arbeidssted og rekreasjonssted på samme tid. Offisielt kalles det Vinteratelieret, men superstjernen Munch omtalte som Muratelieret.

En av dagens stjerner på den norske musikkhimmelen, har fått lov å bruke Munchs muratelier som klangbunn for AD_VENT 2020. Den virtuose instrumentalisten er kjent i hele Europa for sine komplekse og vakre lydstrukturer og for sin helt spesielle åpne sound. Mange samarbeidsprosjekter har ført til Spellemannpriser og stipender, selv om dette er musikk out of the box. Den overskrider de fleste musikk begreper som: jazz, filharmonisk musikk, rock, eller filmmusikk.

Stjerner er også inspirasjonen til billedkunstneren som skal dekorere denne perleporten. En norsk kunstner har blitt omtalt i Financial Times og vunnet priser i London for sine repeterende musikalske strukturer.

Navnet på begge kunstnerne blir avslørt når luken åpnes.

Vi vil rette en stor takk til Oslo Kulturetaten og KORO for deres positive engasjement og finansielle støtte. Dette gjør det mulig for AD_VENT å kunne gi Oslos befolkning unike kunstopplevelser i ventetiden – helt gratis.

Arrangementet foregår utendørs, med oppmøte her: shorturl.at/diEFJ
NB! AD_VENT følger alle regler for smitteverntiltak som gjelder arrangementer i offentlige rom. Vi ber derfor alle om å holde god avstand til hverandre under arrangementet. Hvis du føler deg syk eller har symptomer så hold deg hjemme!


This door is the entrance to Edvard Munch’s atelier at Ekely. An entrance that feels like the pearly gates into art history. For Munch, Ekely represented a kind of retirement after many years as an internationally touring artist. The brick building – characterized by modern lines and inspired by the art deco movement – was initiated by Arnestein Arneberg and completed by Henrik Bull in 1928. The proximity to nature meant that Munch could use it as both a place of work and recreation. Its official name is the Winter Atelier, but the superstar Munch referred to it as the Muratelier.

One of the current stars of the Norwegian music scene has been allowed to use Munch’s “muratelier” as a sounding board for AD_VENT 2020. The virtuoso instrumentalist is known throughout Europe for their complex and beautiful sound structures and for their unique “open sound”. Many collaborative projects have led to Spellemann Prizes and scholarships – despite this music being rather out of the box. It transcends most musical concepts such as jazz, philharmonic music, rock, and film music.

Stars are also the inspiration for the visual artist who will decorate this pearly gate. This Norwegian artist has been featured in the Financial Times and won awards in London for their repetitive musical structures.

The names of the artists will be revealed upon the opening of the door.

We would like to thank Oslo Kulturetaten and KORO for their positive engagement and financial support that has made it possible for AD_VENT to give the people of Oslo unique art experiences during the “waiting time” – free of charge.

The event will take place outdoors. The meeting place will be here: shorturl.at/diEFJ
NB! AD_VENT follows all rules for infection control measures that apply to events in public spaces. We therefore ask everyone to keep their distance from each other during the event. If you feel sick or have any symptoms, please stay at home!

Legg til ekstern kalender…