LUKE 15: Munkedamsveien 15

…..English below…..

Det første som møter deg i Munkedamsveien 15 er en stor garasjeport inn til et digert parkeringshus i Vika. En port som alltid står åpen.
Garasjer er kjent som fristeder fulle av mystikk; de representerer et crash mellom rom for lagring og usensurert kreativitet. I USA er Garage Band et begrep siden de fleste store musikere startet nettopp i garasjen. I Russland er garasjekultur en subkultur som fristed for menn blant menn, ikke biler. Et sted hvor det sosialiseres, leses, drikkes, males, snekres eller spilles. I Norge sier vi «ut i det fri», mens bak de lukkede ståldørene i de post-sovjetiske selvbygde garasjene, feirer russiske menn «inn i det fri».

Hele området rundt det nye Nasjonalmuseet har de siste årene utviklet seg til å bli Oslos aller dyreste eiendommer. Derfor er det lett å glemme at dette tidligere var et av de verste og mest forslummede områdene i hele Oslo. Den forfalne forstadsbebyggelsen ble kalt Røverstatene. Gatene hadde kallenavn etter ”ville” afrikanske land som Tunis og Algiers, og det hersket ekstrem fattigdom og lovløse tilstander. Slummens slum var kjent som et sted for byens løse fugler.
I Munkedamsveien 15 er det i dag mest parkerte biler, men på kalde vinterkvelder er det også varmestuen og fristedet til skatere.

Bak luke 15 skjuler det seg Performance skapt av en internasjonal kunstner innen dans og koreografi. Med sitt samfunnskritiske språk, gestaltet som fysiske poesier, kroppslige ritualer og bevegelige protester søker kunstneren ofte ulike rom for sin praksis. Alt fra operascener til private hjem, eller som nå, i et parkeringshus, blir scener for kroppslig bevegelseskunst.

Tallet 15 er laget av en scenograf som kan kunsten å forvandle eksisterende steder med sine signifikante projeksjoner.

Dette blir lag på lag med kunst, så ikke parker hjemme på sofaen denne kvelden. Få med deg Garasjekulturen i Munkedamsveien 15.

Vi vil rette en stor takk til Oslo Kulturetaten, KORO og Kulturrådet for deres positive engasjement og finansielle støtte. Dette gjør det mulig for AD_VENT å kunne gi Oslos befolkning unike kunstopplevelser i ventetiden – helt gratis.

Arrangementet foregår utendørs, med oppmøte her: bit.ly/3giAwe3

NB! AD_VENT følger alle regler for smitteverntiltak som gjelder arrangementer i offentlige rom. Vi ber derfor alle om å holde god avstand til hverandre under arrangementet. Hvis du føler deg syk eller har symptomer så hold deg hjemme!


The first thing you see at Munkedamsveien 15 is an enormous door into a huge parking garage in Vika. A gate that is always open.
Garages are known as sanctuaries full of mystery; they represent a crash between storage spaced and uncensored creativity. In the United States, “garage band” is actually a well-known term, since many of the bigger musical names got their start in a garage. In Russia, “garage culture” is a subculture that is a haven for men among men – not cars. A place where you can socialize, read, drink, paint or play. In Norway, we say “out in the open”, while behind closed steel doors in self-built post-Soviet garages, Russian men celebrate “IN in the open”.

The entire area around the new National Museum has become one of Oslo’s most expensive properties over the past few years. It’s therefore quite easy to forget that it used to be one of the most run-down areas in the city. The dilapidated suburban buildings were called “the Robber States”. The streets were nicknamed after “wild” African countries like Tunisia and Algeria, and extreme poverty and lawless conditions prevailed. This slum of all slums was known as a place for the city’s women of the streets.
Today, Munkedamsveien 15 is mostly parked cars, but on cold winter nights it’s also a sanctuary for skaters.

Door 15 conceals a performance created by an international dancer and choreographer. With their socially critical language gestalted as physical poetry, bodily rituals and mobile protests, this artist often seeks out various spaces for their performances. Everything from opera stages to private home’s – or a parking garage – becomes stages for the art of movement.

The number 15 was made by a scenographer who understands the art of transforming existing places with their significant projections.

This will be layer upon layer of art, so don’t park yourself on the sofa this evening. Catch a glimpse of garage culture at Munkedamsveien 15.

The names of the artists will be revealed upon the opening of the door.

We would like to thank Oslo Kulturetaten, KORO and Kulturrådet for their positive engagement and financial support that has made it possible for AD_VENT to give the people of Oslo unique art experiences during the “waiting time” – free of charge.

The event will take place outdoors. The meeting place will be here: bit.ly/3giAwe3

NB! AD_VENT follows all rules for infection control measures that apply to events in public spaces. We therefore ask everyone to keep their distance from each other during the event. If you feel sick or have any symptoms, please stay at home!

Legg til ekstern kalender…