Els Viaene: Ways of seeing sound

For English, please scroll down

Hva er lyd? Hva er dette fenomenet vi hverken kan se eller ta på, og hvordan kan vi komme nærmere det?

Den belgiske lydkunstneren Els Viaene undersøker lyd i det øyeblikket den formes. I Ways of seeing sound nærmer hun seg lyd som et fysisk fenomen og dens ulike visuelle manifestasjoner. Utstillingen på Lydgalleriet er en performance og installasjon der vitenskap, lyd og skulptur møtes i en blanding av syn og hørsel, og hvordan oppfattelsen av hva vi ser og hører forstyrres av hverandre.

Els Viaene begynte å jobbe som lydkunstner med feltopptak i 2001. Med små mikrofoner zoomes inn og forstørres lydlige landskap rundt oss, der de naturlige rytmene og teksturene danner grunnlaget for hennes arbeid. Gjennom et spesifikt oppsett av lyd i rommet skaper installasjonene hennes nye rom, som fremhever eller får de fysiske grensene til å forsvinne.

Ways of seeing sound er en del av Oscillations: Exercises in resilience, et internasjonalt utvekslingsprogram som utforsker spenningen mellom akustiske og visuelle kunstformer fra et produserende perspektiv. Programmet tar sikte på å lette sirkulasjonen av kunstnere som arbeider med lyd på tvers av nasjonale og disiplinære grenser, samt å fremme kunnskapsutveksling mellom kunstnerdrevne visningssteder.

Konsept og realisering: Els Viaene, teknisk assistanse: Koen Daems, videoelektronikk: Elias Heuninck, lysdesign: Simon Siegmann, konsultasjon (Standing waves): Johan Vandermaelen. Takk til Ghent University Museum og Roland Carchon, Danny Van de Steene og Dirk Eeckhaut.
Oscillations er et toårig utvekslingsprogram som mellom 2020-2022 knytter sammen fire organisasjoner: Overtoon (BE), bb15 (AT), iii (NL) ) og Lydgalleriet (NO), medfinansiert av Creative Europe Program of the European Union.

-

What is sound? What is this phenomenon we can’t usually see or touch, and how can we get closer to it?

The Belgian sound artist Els Viaene’s research investigates sound at its source; the moment it is shaped. In Ways of seeing sound, she approaches sound as a physical phenomenon and their various visual manifestations, brings her to other worlds and times. This exhibition for Lydgalleriet is a performance and installation where science, sound and sculpture meet, blurring the notions of seeing and hearing, the perception of what we see and hear and how it is interfered with each other.

Els Viaene started her work as a sound artist and field recordist in 2001. With a set-up of two small microphones she listens, zooms into and enlarges the aural landscapes surrounding us. The natural rhythms and textures of the sounds hidden in those landscapes form the basis of her work. Working on these sound materials for performances, sound compositions or installations she makes the listeners travel in imaginary and organic environments. Through the specific use and set-up of sound within a space her installations create new spaces within existing ones, either emphasising or making disappear the physical borders of that space.

Ways of seeing sound is part of Oscillations: Exercises in resilience, an international exchange program exploring the tension between acoustic and visual art forms from a makers perspective. The program aims to facilitate the circulation of artists working with sound across national and disciplinary boundaries as well as to foster knowledge exchange between artist-run spaces.

Concept and realisation: Els Viaene, technical assistance: Koen Daems, video electronics: Elias Heuninck, light design: Simon Siegmann, consultant (Standing waves): Johan Vandermaelen. Thanks to Ghent University Museum and Roland Carchon, Danny Van de Steene and Dirk Eeckhaut.

Oscillations is a two year exchange program taking place in 2020-2022 linking four artist-run organisations: Overtoon (BE), bb15 (AT), iii (NL), Lydgalleriet (NO), co-funded by the Creative Europe Program of the European Union.

Photo: Els Viaene.