Truer rike lands patentsystemer matvaresikkerheten i utviklingsland?

SEMESTERSTART FOR ULANDSSEMINARET! Intro fra arrangørene (korta ned, full versjon her):

Ny kunnskap og teknologi har potensial til å løse mange av utfordringene verden står overfor, men en rekke utviklingsland sakker akterut i kunnskapskonkurransen. Nasjonale myndigheter i de rike landene har spilt en avgjørende rolle her, både når det gjelder finansiering av forskning samt nasjonale og internasjonale reguleringer av tilgang til kunnskap. Dette omfatter patentlovgivning og handelsavtaler, særlig WTOs avtale om immaterielle rettigheter (TRIPS). Fattige land har verken ressurser, kompetanse eller nødvendig administrativt apparat til å ivareta sine interesser innenfor kunnskapsområdet. Resultatet er et ubalansert internasjonalt regelverk som kan bidra til å undergrave kampen mot fattigdom i utviklingsland.

TRIPS-avtalen brukes i praksis som en brekkstang for å innføre kunnskapsbeskyttelse i utviklingsland, og fører eksempelvis til at utviklingsland ikke kan nekte selskaper fra rike land å patentere frø og planter som de har forsket fram. Det er selskapene som foretar siste leddet i produktutviklingen som får rettighetene og fortjenesten, til tross for at grunnlagsmaterialet kan være vekster som har eksistert i årtusener og vært befolkningens felleseie.

På hvilken måte kan og bør norsk politikk tilgodese utviklingslandenes interesser i nasjonal og internasjonal regulering av tilgang til kunnskap? Hvordan kan dilemmaet mellom kunnskapsproduksjon og tilgang til kunnskap for utviklingslandene løses? The International Task Force on Global Public Goods fremla høsten 2006 et forslag om å etablere en multilateral avtale om ”Open Access to Basic Science and Technology”, for å rette opp noen av skjevhetene som TRIPS-avtalen har introdusert. Bør norske myndigheter gå inn for dette?

Panel:

Arr: U-landsseminaret i samarbeid med "Utviklingsutvalget":http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/Pressesenter/pressemeldinger/2006/Solheim-og-Egeland-lanserer-utviklingsutvalget.html?id=440202.

Legg til ekstern kalender…