Sofie Berntsen | Pasteller | OSL contemporary

Press release

Sofie Berntsen | Pasteller

19.01 – 25.02.2012 | Opening Thursday 19.01.2012 | 19:00 – 21:00

For English, please scroll down

Rational judgements lead to rational judgements. Irrational judgements lead to new experience.
- Sol Lewitt
Sofie Berntsens nye arbeider i utstillingen Pasteller tar en overraskende dreining bort fra den kjølige elegansen og “linjalperfeksjonen” vi har lært å kjenne gjennom utstillinger fra midten av 2000-tallet, så som Environment for expanded awareness på Kunstnernes Hus i 2007, eller Skogen og fjellet på Kunstnerforbundet i 2009. Kunstneren utfoldet i disse sammenhengene en kompleks visualitet med utgangspunkt i en konseptuell interesse for den vitenskapelige undersøkelsen, og ikke minst dens antitese: de irrasjonelle opplevelsene vi kan ha i våre livsverdener, og mystikken i det uforklarlige som vaker bak fysikkens lover. Berntsens arbeid har tatt form som astronomiske fenomener i plansjelignende diagrammer; geometriske og konstruktivistisk-inspirerte mønstre; krystallformer lagt ut i glassmontre; eller dramatiske og overveldende detaljerte naturscener – alt tegnet med omhyggelig presisjon og tynn penn.
Pasteller utforsker på overflaten et ganske annet terreng. En samling små oljepasteller er malt på gamle bokomslag, dels montert på veggen og bare unntaksvis innrammet, og dels lagt flatt i to montere i gallerirommet. Bøkene er en blanding av kunstnermonografier, utslitte atlas og gamle skolebøker, og noe som ser ut til å være en tekst i bokform av Albert Einsten. Tittelen er halvveis overmalt av Berntsens kontrollerte og heftige bevegelser med pastellkrittet, og i den engelske tekstlinjen er by overstrøket og erstattet med for slik at det som lar seg lese er “An article for Albert E”.

Å gi relativitetsteoriens far en leksjon er neppe hensikten for Berntsen. Det er mulig gesten kan forstås som en refleks av opplevelsen man som kunstner kan ha av å komme til kort i møte med bøkenes og tradisjonens autoritet. Men snarere er det en gest til ære for den gamle fysikkjempe, og hans åpenhet i forhold til kreativitetens og tilfeldighetenes betydning også for den vitenskapelige forståelsen av verden. Det materielle grepet i Pasteller viser en tilsvarende utprøving av den potensielle friheten som ligger i kunstens grunnrepertoar. Gjenbruksmetoden av gammelt materiale i collager oppleves som et resultat av en kunstner som er i ferd med å finne trygghet i det enkle; i den mest basale formen for kunstnerisk kreativitet. Den tilsynelatende uvørne og spontane påføringen av farge og løs form over underlaget bærer også klare hentydninger til modernistisk abstrakt maleri, ekspresjonisme og malere som Paul Klee, Hans Hartung, Ellsworth Kelly og Howard Hodgkin.

Den abstrakte ekspresjonismen søkte i likhet med surrealismen ned i det underbevisste og irrasjonelle. I tolkningen av den, ble den fysiske gesten mot lerretet – det kroppslige i strøket og behandlingen av malingens substans – sett som et ekko fra sjelens irrganger. I dag har vi ikke så lett for å trekke slike umiddelbare slutninger mellom et formalt uttrykk og en autentisk individualitet. Så er det heller ikke Berntsens prosjekt å vekke til live fordums kunstretninger. Men selv om spranget fra tidligere arbeider ved første øyekast synes langt, er Pasteller i like stor grad som tidligere motivert av trangen til å utforske muligheter i grenselandskapet mellom en kunnskapsestetikk, natur og en irrasjonell og intuitiv impuls. Det kaldt illustrerende og skolastiske ved fremstillingen av hvordan disse grensene kommer til syne er i Pasteller forlatt til fordel for noe vi kan tenke om som et frigjøringsprosjekt, i både estetisk og mer spirituell forstand. Til sist handler det om et prinsipp felles for all kunstnerisk virksomhet; evnen til å kunne følge en abstraksjon til konkret form, og samtidig gjøre konkrete former og gjenstander til bærere av abstrakte ideer. Eller som Albert Einstein selv formulerte det: “imagination is more important than knowledge”.

Sofie Berntsen’s new works in the exhibition Pasteller take a surprising diversion from the chilly elegance and “ruler–perfect” precision that we have come to recognize in her past exhibitions, Environment for expanded awareness at Kunstnernes Hus in 2007 and Skogen og Fjellet at Kunstnerforbundet in 2009. In these investigations, the artist unfolded a complex visual universe inspired by a conceptual interest in the scientific research process, and most importantly, it’s antithesis: the irrational experiences we have during our lives, and the mystery of the inexplicable that lies beyond the laws of physics. Berntsen’s work has taken form as astronomical concepts illustrated in linear diagrams; geometric and constructivist-inspired patterns; crystal objects displayed in glass cases; or dramatic and intricately detailed naturalistic scenes- all drawn with a thin pen and painstaking precision.
At first glance, Pasteller clearly investigates a different terrain. A collection of small oil-based pastels are painted on old book covers, some mounted on the walls, only a few actually in frames, and several are laid flat in two display cases within the gallery room. The books are a mixture of artist monographs, worn-out atlases, old school textbooks and something that seems to be a text in the book format of Albert Einstein. In this last work, the title is partly obscured by Berntsen’s controlled, but strong strokes with the pastel crayon, resulting that the English line of text “by” is erased and replaced by “for”, leading to the new interpretation: “An article for Albert E.”
To challenge the father of Relativity Theory is definitely not Berntsen’s intent. The gesture can be understood as a reflection on the experience an artist may have in confrontation with literary and traditional authority. It may also be interpreted as an appreciative recognition of the physics giant’s openness to acknowledging the creative and random forces at play even in the scientific investigation of the world. The material actions in Pasteller show a similar exploration of the potential freedom laying at the core of artistic process. The recycling of old materials in collage format can be understood as the artist’s search for security in the simple; in the most basic form of artistic creation. The apparently reckless and spontaneous application of color and loose form over the surface also bears clear references to modernist abstract painting, expressionism and painters such as Paul Klee, Hans Hartung, Ellsworth Kelly and Howard Hodgkin.

In similarity with the surrealists, the abstract expressionists investigated the unconscious and the irrational. In light of this, the physical gesture onto the canvas- the bodily movement in the artist’s stroke and the handling of the substance of paint- can be seen as echos of the soul’s labyrinth. Today it is not as easy to draw such clear conclusions between a formal expression and an authentic individuality and it is not Berntsen’s project to revisit art historical directions. Although the leap from earlier work appears, at first impression, to be long, Pasteller is just as strongly motivated by the need to investigate the possibility found in the boundary between knowledge aesthetics, nature and an irrational and intuitive impulse. The coldly illustrative and academic qualities of the evocation of these themes are abandoned in Pasteller in favor for what we can call a liberation project, in both an aesthetic and more spiritual sense. At the end, it relates to the common principle of all artistic practice: the ability to follow an abstraction to a concrete form, and simultaneously make concrete forms and objects the bearers of abstract ideas. Or, as Albert Einstein himself formulated it: “imagination is more important than knowledge.”

Next exhibition | Marie Bovo | 01.03.2012
For further information | +47 23 27 06 76 | www.oslcontemporary.com

Legg til ekstern kalender…