A Matter of Words | OSL contemporary

A Matter of Words

26 April – 9 June 2012 | Opening Thursday 26.04.2012 | 19:00 – 21:00

A K Dolven, Albrecht Dürer, Dag Erik Elgin, Ed Ruscha, Felix Gonzalez-Torres & Christopher Wool, Kristian Skylstad, On Kawara, Rémy Zaugg and Vibeke Tandberg
Publications by Laurence Sterne and Kazimir Malevich
Intervention by Hannah Mjølsnes

For English, please scroll down

OSL contemporary har gleden av å invitere til utstillingen A Matter of Words, kuratert av Dag Erik Elgin i samarbeid med galleriet. Utstillingen viser et utvalg verker som på forskjellig vis retter blikket mot hvordan øyet og tanken oppfatter skillet og sammenhengen mellom ord og bilde, eller bokstav og figur. I noen tilfeller er teksten hele bildet. Mange vil kanskje først og fremst assosiere et slikt grep med tradisjonen fra 1960- og 70-tallets konseptkunst. A Matter of Words har imidlertid en rekkevidde som strekker seg videre i tid og uttrykk; fra den tyske renessansemesteren Albrecht Dürers tresnitt Melancolia fra 1514, via Laurence Sternes roman The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman fra 1759, til kjente samtidskunstnere som japanske On Kawara og amerikanske Ed Ruscha.

Laurence Sternes roman danner et senterpunkt i utstillingen. Boken ligger oppslått på siden der personen Yorick dør. Da Sterne kommer til dette dramatiske punktet i sin fortelling, med ordene «Alas, poor YORICK!», er det som om teksten ikke lenger kan bære tyngden i handlingen, og Sterne lar et svart rektangel fylle påfølgende side; gravformet og tomt, som om all tekstens trykksverte samles til ett fortettet punkt. Det er ikke lenger lesbart som skrevne ord, men likevel meningsfylt og gjenkjennelig; teksten har blitt til bilde.

Det er i vekslingen mellom tekst som skrevne ord, bilder av tekst og tekst som bilde at arbeidene i A Matter of Words utspiller seg. Rundt Sternes svarte rektangel kretser verk fra ulike tider som har det til felles at de eksponerer både et diskursivt og et visuelt felt; verkene kan være både billedlige og bokstavelige. De materielle grepene spenner fra grafikk og blytyper til oljefarger og collager av oppklipte bøker, readymades og blyantskrift rett på veggen, samt tekststrofer på plakater i en stabel på gulvet. Sammen bidrar verkene til en forståelse av ikke bare ulike tolkninger og tvetydigheter ved ord og setninger, men også det rent visuelle ved språk og lesning. Bokstaver og hele sider av tekst kan fremtre som figurer og tegn, noe som skiller seg fra tekstens semantiske innhold og danner nye meninger. Tolkningsrommet mellom figur, grunn og kontekst blir her holdt frem som et felles anliggende for alle grafiske former – enten de opptrer som bilde eller som tekst, eller som begge deler på en og samme gang.

Laurence Sternes svarte felt finner et kunsthistorisk ekko i Kasimir Malevitsj’ Svart kvadrat. A Matter of Words tar denne svarte flaten, malt i 1915, tilbake til det tekstlige gjennom å presentere boken Die gegenstandslose Welt publisert i forbindelse med Malevitsj’ utstilling i Berlin i 1927. Svart kvadrat kan også ses som en tekstflate, men her er spillet mellom tekst og bilde snudd om; det svarte feltet er i likhet med Sternes bokside omgitt av et hvitt rammefelt. I en bok er dette det naturlige grensefeltet mellom tekst og papirets slutt – en marg. Men også Malevitsj’ hvite omkransning av det svarte kvadratet kan oppleves som tilsvarende marger på en bokside, og det svarte feltet som tekst. Teksten kan her tenkes som mange lag av trykksverte oppå hverandre; en arkitektur eller «architext» som var begrepet Malevitsj selv benyttet, hvor det ugjennomtrengelige svarte feltet tilsvarer en forestilling om summen av alle tekster.

Den i utgangspunktet gjenstandsløse («gegenstandslose») teksten blir for Malevitsj en ting, noe som får gjenstandskarakter. Teksten blir et domene for fysisk utstrekning og endog berøring. Vibeke Tandberg gir dette poenget en eksplisitt form gjennom å klippe opp papiret og teksten i sitt collagearbeid Monday, January 2, 2006. Her har hun fysisk fjernet alle ord og bilder fra en utgave av avisen The International Herald Tribune, for så å vise avissidene som tomme skjeletter. Christopher Wool og Felix Gonzalez-Torres’ samarbeidsprosjekt Untitled (Collaboration for Printed Matter) kan sees i forlengelsen av tanken om tekst og bilde som en gjenstand åpen for berøring; en stabel med plakater som publikum kan forsyne seg av. Teksten er hentet fra den belgiske filosofen og tidligere situasjonisten Raoul Vaneigems bok The Revolution of Everyday Life, og er trykket uten mellomrom. Den kompakte sammenstillingen av bokstaver gjør at setningsstrukturer forsvinner, meninger går til grunne og oppstår på nytt i forsøket på å sette sammen igjen et språk.

On Kawaras arbeid Oct. 16, 1999 er fra den kjente Today-serien som består av kunstnerens «datomalerier» der ulike datoer er malt på monokrome flater. Kawara sammenfatter med datobildet maleriets egen frembringelse og datoen for tilblivelsen i én og samme grafiske figur. Historiemaleriets tre separate tidspunkter knyttes sammen; datoen for den historiske hendelsen, tidspunktet for maleriets tilblivelse og betrakterens møte med verket. Dag Erik Elgins arbeid kan tolkes i forlengelse av både Kawaras verk og Malevitsj’ bok. Dette er et maleri fra serien La Collection Moderne hvor Elgin gjengir navneskilt til berømte malerier i olje på lerret. Elgin åpner, som Kawaras datomalerier, for en tolkning av registrering og historiske øyeblikk, her som museets egen faktaregistrering i omgangen med historiske kunstverker. Hannah Mjølsnes bidrar under åpningen med en hendelse mellom to aktører som produserer en tekst. Verket inngår i strukturene som allerede finnes i gallerirommet.

Kristian Skylstad og Ed Ruscha opererer med ordet i dets enkleste form. Både Ruschas maleri med påskriften «N NO» og Skylstads enslige «Enter»-tast fra et datatastatur, representerer konkret poesi i knapp og billedlig form. A K Dolvens og Rémy Zauggs tekster, som «When I discovered the end, I wanted to live really long» (Dolven) eller «FORESTILL DEG, VI ORDENE VI LUKKER ØYNENE OG DU MENNESKE DU KAN IKKE FORESTILLE DEG NOE MER.» (Zaugg), kan synes mer innfløkte, men legger på samme måte foran oss en begreps- og billedliggjøring av verdenserfaringen. Verkene oppfordrer til innsikt som slår ned som en åpenbaring fremfor gjennom den nøysomme analysens metode; noe lignende Albrecht Dürers «Melancolia», som lyser opp himmelen som i et glimt av lyn, over det grublende mennesket omgitt av den fysiske verdenens uvirksomme, vitenskapelige redskaper. Slik er også hvert enkelt objekt i A Matter of Words en erfaring som kan holde frem forholdet mellom det imaginære og det konkrete, mellom språkets syntaktiske struktur og dets både billedlige, fysiske og immaterielle fremtredelse.

OSL contemporary has the pleasure to announce the exhibition A Matter of Words, curated by Dag Erik Elgin in collaboration with the gallery. The show presents a selection of works that contemplate how the eye and the mind experience both the distinction and the relationship between word and picture or letter and figure. In some instances, the text is the whole picture. One may primarily associate such an investigation with the traditions of 1960’s and 1970’s conceptual art but A Matter of Words covers a timeline that stretches further in both time and expression; from the renaissance master Albrecht Dürer’s woodblock print Melancolia from 1514, via Laurence Sterne’s novel The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman from 1759 to renowned contemporary artists such as On Kawara and Ed Ruscha.
Laurence Sterne’s novel acts as a center-point of the exhibition. The book lies open to the page where the character Yorick dies. When Sterne arrives at this dramatic point in the story, with the words “Alas, poor YORICK”, it is almost as if the text can no longer bear the gravity of the situation, and Sterne allows a black rectangle to fill the following page; evocative of an empty grave, it is as if all the black type has concentrated to an intense point. No longer legible as written words, but still meaningful and resonant, the text has become picture.

The works in A Matter of Words relate to the exchange between text as written word, pictures of text and text as pictures. Around Sterne’s black rectangle radiate different works from different periods, all of which have in common their exploration of both a discursive and a visual platform; the works can be both literal and pictorial. The material methods represented in the show span from graphics and lead types, to oil paint and collages of cut-up books, readymades and pencil writing directly on the wall, as well as text fragments on posters stacked on the floor. Seen together, the works not only lead to an understanding of various interpretations and ambiguities of words and sentences, but also to a discovery of the purely visual quality of language and reading. Letters and whole pages of text can appear as figures and lines, separating them from the text’s semantic content and creating new meanings. The interpretive realm between figure, ground and context is presented here as a common concern for all graphic forms- whether they appear as picture or as text, or as both simultaneously.

Laurence Sterne’s black page finds an art-historical echo in Kazimir Malevich’s painting Black Square. A Matter of Words relates to this black image, painted in 1915, within a textual context by presenting the book The Non-Objective World (Die gegenstandslose Welt), published in connection with Malevich’s 1927 exhibition in Berlin. Black Square can also be seen as a text image, but here the relationship between text and picture are reversed; the black surface is, as in Sterne’s singular book page, surrounded by a white frame. In a book, this is the natural boundary between the text and the edge of the paper- a margin. Malevich’s white framing of the black square can be experienced as a corresponding margin of a book page, and therefore, the black image, as text. This text can be understood as many layers of print on top of each other; an architecture or “architext” (Malevich own proposed concept), where the opaque black surface is a representation of the sum of all texts.

The originally non-objective (“gegenstandslose”) text becomes an object to Malevich, something that takes on physical characteristics. The text becomes a domain for physical intervention and interaction. Vibeke Tandberg gives this point an explicit form, by cutting up paper and text in her collage Monday, January 2, 2006. In this work she has physically removed all words and pictures from an edition of the newspaper The International Herald Tribune, to then present the pages as empty skeletons. Christopher Wool and Felix Gonzalez-Torres’ collaboration Untitled (Collaboration for Printed Matter) can be seen as an extension of the idea of text and picture as an object subject to interaction; it is literally a stack of posters that the public may take away with them. The text is taken from the Belgian philosopher and Situationist Raoul Vaneigem’s manifesto The Revolution of Everyday Life, and is printed without spaces between the words. The compact presentation of the letters makes the sentence structure disappear; the meaning is obscured and then reappears through the visual effort of reconstructing the language.

On Kawara’s work Oct. 16, 1999 is from the renowned Today series, comprised of the artist’s “date paintings”. Different specific dates are painted on monochrome surfaces. In these works, Kawara brings together, in one and the same graphic figure, the painting’s conceptualization and creation. History painting’s three, otherwise separate, moments in time are connected: the historic date of an event, the date of the painting’s creation, and the date of the viewer’s meeting with the work. Dag Erik Elgin’s piece can be interpreted as an extension of both Kawara’s work and Malevich’s book. It is a painting from the series La Collection Moderne in which Elgin replicates the museum labels of famous paintings as oil on canvas works. Elgin invites, as does Kawara in his “date paintings”, to an investigation of the registration of an historical moment, although in Elgin’s case, within the sphere of the museums’ own factual records of historical works of art. During the opening, Hannah Mjølsnes will contribute with a performance between two participants who, together, create a text. This work takes place within the structures that already exist in the gallery space.

Kristian Skylstad and Ed Ruscha engage with words in their most basic forms. Both Ruscha’s painting with the text “N NO” and Skylstad’s single “Enter” key from a computer keyboard, represent true poetry in succinct pictorial form. A K Dolven’s text, “When I discovered the end, I wanted to live really long”, and Rémy Zaugg’s work, “FORESTILLE DEG, VI ORDENE VI LUKKER ØYENE OG MENNESKE DU KAN IKKE FORESTILLE DEG NOE MER.” may seem more complex, but they also lay before us a conceptualization and imaging of human experience. The works inspire us with an insight that appears in a revelation, as opposed to the product of a precise analytical method; something similar to Albrecht Dürer’s “Melancolia”, which illuminates the sky as a bolt of lightning, over the brooding man surrounded by the physical world’s abandoned scientific instruments. As such, each object in A Matter of Words is an experience that highlights the relationship between the imaginary and the concrete, between language’s syntactic structure and its simultaneously pictorial, physical and immaterial appearance.

Legg til ekstern kalender…