TIDSREGIMER I KONFLIKT

Bli med på en todagers utforskning av tid som forutsetning, forståelsesramme og forventning!

“Tidsregimer” betegner hvordan vi erfarer, organiserer og praktiserer forholdet mellom fortid, nåtid og fremtid. Tidsregimer fungerer som kulturelle forutsetninger for forståelse, beslutning og handling innenfor både vitenskap og politikk. Til et gitt tidspunkt, i en gitt kultur eksisterer forskjellige tidsregimer parallelt, i konkurranse og konflikt med hverandre.

For å forstå hvordan vitenskap og politikk samvirker for å møte samfunnsutfordringer i en multimedial kontekst, må vi først forstå de temporale forutsetningene, altså tidsregimene. Det kan handle om variasjoner i endringstakt, kausalitet versus øyeblikkstid, opplevd tidsknapphet eller sykliske rytmer.

Forskerstafett

Mandag 14. mai 2012 inviterer vi til forskerstafett på Niels Treschows hus, Blindern: En rekke forskere presenterer sine tanker knyttet til prosjektets hovedidé “Tidsregimer i konflikt”. Målet er å kartlegge hva slags tidsregimer som gjør seg gjeldende innenfor forskjellige vitenskaper og disipliner, deriblant historie, biologi, sosiologi og religionsvitenskap – som utgangspunkt for en tverrfaglig dialog om hvordan tidsstrukturer, -erfaringer og -forståelser betinger vår tilgang til verden.

Olje, klima, miljø og utvikling

Tirsdag 15. mai inviterer vi til en workshop om tid på Litteraturhuset med utgangspunkt i eksempler og erfaringer knyttet til olje, klima, miljø og utvikling. Diskusjonen vil bli bygd opp rundt et case: oljefunnene i Nordsjøen og Barentshavet i 2011, som fikk Statoil til å slå fast at “2011 vil gå inn i historien” og at “olje i Nordsjøen er like sikkert som å ha penger i banken”. Caset vil bli presentert, og fire personer fra forskjellige deler av norsk samfunnsliv, politikk og forskning vil innlede kort om hvordan de forstår det som hendte. Deretter vil vi invitere til en utforskning av caset ut fra tanken om en konflikt mellom forskjellige tidsregimer, -erfaringer og -begreper.

Påmelding innen 9. mai til [email protected]

Tidsregimer i konflikt arrangeres av Helge Jordheim (Kultrans), Espen Ytreberg (Institutt for medier og kommunikasjon), Thomas Hylland Eriksen (Sosialantropologisk institutt) og Tore Tennøe (Teknologirådet).

Arrangementet finansieres av Forskningsrådet/SAMKUL.

Se arrangementets hjemmeside for detaljert og oppdatert info.

Legg til ekstern kalender…