Dag Erik Elgin | The Balance of Painters

Dag Erik Elgin

The Balance of Painters
30.08 – 6.10 2012 | Opening Thursday, August 30, 2012 | 19:00 – 21:00

For English, please scroll down

OSL contemporary har gleden av å invitere til utstillingen The Balance of Painters, med nye arbeider av Dag Erik Elgin. Utstillingen består av 50 malerier á 40×30 cm, utført i olje på lerret. Hvert bilde viser fire tall i en vertikal rad, malt gjennom sjablonger på en bakgrunn i varierende pastell- og gråtoner.

The Balance of Painters viderefører Elgins mangeårige utforskning av maleriets historie og fysiske betingelser, i lys av kunsthistoriske idealer og samtidig visuell kultur. Et sentralt utgangspunkt er interessen for maleriets fundamentale problemstillinger, som figur versus grunn, flate og strøk, samt bilders ulike tegnøkonomier og virkningshistorier. Parallelt med The Balance of Painters vises også prosjektet Modernism Machine på Henie Onstad Kunstsenter, der Elgins undersøkelser får utfolde seg i et større format.

Tallmotivene i The Balance of Painters er en gjengivelse av Roger de Piles’ vurdering av sin tids største malere, slik den ble publisert i boken Cours de peinture par principes avec un balance de peintres i 1708. Roger de Piles (1635-1709) var maler, kunstkritiker og diplomat, ansvarlig for innkjøp til kunstsamlingen til Ludvig XIV og en aktiv debattant i sin tids forhandlinger omkring maleriets ”moderne” versus ”klassiske” kvaliteter. I Cours de peinture innfører de Piles et kvantitativt system for å bedømme kunstnerisk ferdighet på en skala fra 0 til 18, inndelt i kategoriene «komposisjon», «tegning», «farge» og «uttrykk». Fra den opprinnelige listen, der de Piles vurderte 56 kunstnere, er 7 navn falt ut, slik at vi i dag har kjennskap til de Piles’ rangering av 49 malere fra renessansen og barokken – fra Raphael og Michelangelo til Rembrandt og Rubens.

Bildeserien The Balance of Painters er en malt versjon av de Piles’ oversikt. Selve utvalget er mindre interessant for Elgin enn materialets rasjonalisering av kunstnerisk kvalitet. De Piles’ system viser til maleriet som en stabil og målbar hendelse, og gjennom tallkombinasjonene skulle man kunne si både noe presist og generelt om et kunstnerskap. The Balance of Painters behandler en sammenheng mellom denne skjematiske kunstkritikken, og moderne kunstretninger som minimalisme og konseptuell kunst. Her ryddes det representerende bildet av veien til fordel for en redusert tegnøkonomi og en arkivestetikk. Personer, hendelser og tradisjonelle maleriske verdier erstattes av en ”nøytral” fremstilling av de samme bestanddelene: komposisjon, figur og grunn, farge, flate og så videre. Elgins tallmalerier kan slik sett ses som et språkspill med begrepet figur i maleriet, slik «figure» i engelsk språk kan betegne både motiv og tall.

OSL contemporary is pleased to announce The Balance of Painters, an exhibition featuring new works by Dag Erik Elgin. The show includes 50 paintings of 40 × 30 cm format, executed in oil on canvas. Each picture displays 4 numerals arranged in vertical rows, painted using stencils, on a ground of pastels and greys.

The Balance of Painters is a continuation of Elgin’s longstanding investigations into the history and physical characteristics of painting in light of art-historical ideals and contemporary visual culture. This entails an interest for the fundamental issues of medium, such as figure versus ground, surface and stroke, as well as for aesthetic economies and reception history. Parallel with The Balance of Painters, Henie Onstad Art Center presents the project Modernism Machine, where Elgin’s investigations unfold in a larger format.

The numerical subjects of The Balance of Painters represents Roger de Piles’ assessments of the most important painters of his time, as published in his book, Cours de peinture par principes avec un balance de peintres, of 1708. Roger de Piles (1635-1709) was a painter, art critic and diplomat, responsible for acquisitions for the art collection of King Louis XIV, and an active debater in the discourse on “modern” versus “classic” qualities of painting. In Cours de peinture, de Piles conceives a quantitative system for evaluating artistic achievement, based on a scale from 0 to 18, and divided into the categories ”composition”, ”drawing”, ”colour” and ”expression”. From the original list of 56 artists evaluated by de Piles, 7 names have been lost. Consequently we are aware of de Piles’ ranking of 49 painters from the Renaissance and Baroque periods- from Raphael and Michelangelo to Rembrandt and Rubens.

The picture series, The Balance of Painters is a painted version of de Piles’ overview. The actual selection of works is of lesser interest to Elgin, than the ambition of this material to rationalize artistic quality. De Piles’ system identifies painting as a stable and measurable occurrence, and his numerical analysis intended to disclose something both precise and generalized about artistic achievement. The Balance of Painters engages with a connection between this schematic art criticism, and the modern artistic movements of minimalism and conceptual art. The representative image is replaced by a reduced economy of the sign, and an archival aesthetic. People, events and traditional painterly qualities are exchanged for a ”neutral” representation of these same characteristics: composition/figure, ground, colour, stroke, etc., – as such Elgin’s painted numbers entails a play with the concept of figure in painting, – as in the English language, ”figure” can mean both subject and number.

For further information | + 47 23 27 06 76 | www.oslcontemporary.com
Upcoming show | Martin Skauen | October 2012

Legg til ekstern kalender…