Luke 7 - Eindrides vei 7

…English below…

Tallet 7 er magisk og preget av mørk mystikk. Syv underverker. Syv hav. Syv dager i uken. Regnbuen har syv farger. Snehvit hadde syv dverger. «Min munn er lukket med syv segl» sier man. Den syvende desemberkvelden blir alt annet enn lukket. Hele huset i Eindrides vei 7 blir en åpen luke. Mystiske kunstnere spiller på alle dine sanser.

Det beskjedne teglsteinshuset ligger på kollen av Keyserløkka med en liten park rundt seg, rett ved den lille kirken. Panoramautsikten over Oslofjorden og Nordmarka er spektakulær.
Eindride nevnes i sagalitteraturen med sin far, Einar Tambarskjelve, som var Norges mektigste etter Olav den helliges død. De dro til Gardarike og hentet Olav den helliges sønn, Magnus den gode, og fikk ham utropt til konge. Da Einar kom på kant med kong Harald Hardråde, ble både Einar og Eindride «hugget ned».

Den lokale kunstneren bak denne magiske luken tar i bruk fantasifulle, sensoriske og romslige grep som visker ut skillet mellom fiksjon og virkelighet. Hele huset blir utgangspunktet for et nytt magisk univers som utspiller seg på den vakre kollen, full av historikk.

Selve tallet på luke 7 blir skapt av en annen kunstner som kan alt: tegne, skrive, komponere, frustrere og provosere.

Dette blir ikke for syvsovere. Merk dagen i din syvende sans!

AD_VENT Kunsten å vente – er en utradisjonell julekalender som byr på unike kunstopplevelser i offentlig rom. Lukene i kalenderen er ekte dører i byen og tallene er ekte husnummer. Bak dørene skjuler det seg overraskelser i form av billedkunst musikk, litteratur, teater, performance eller dans.
Vi vil rette en stor takk til Oslo Kulturetaten og KORO for deres positive engasjement og finansielle støtte. Dette gjør det mulig for AD_VENT å kunne gi Oslos befolkning unike kunstopplevelser i ventetiden – helt gratis.

Arrangementet foregår utendørs, med oppmøte her: bit.ly/2KsZ742
NB! AD_VENT følger alle regler for smitteverntiltak som gjelder arrangementer i offentlige rom. Vi ber derfor alle om å holde god avstand til hverandre under arrangementet. Hvis du føler deg syk eller har symptomer så hold deg hjemme!


The number seven is magical – characterized by dark mystery. Seven Wonders of the World. Seven Seas. Seven days in the week. Seven deadly sins. Snow White had seven dwarves. The Book of Revelations is closed with seven seals, but the seventh evening in December will be anything but closed; the entire building at Eindrides vei 7 will be an open door. Mystical artists will play on all your senses.

This modest brick building is located on the hill at Keyserløkka, surrounded by a small park, right next to the little church. The panoramic view over Oslofjord and Nordmarka is spectacular.
Eindride is mentioned in the sagas with his father, Einar Tambarskjelve, who was one of Norway’s most powerful men after the death of Saint Olav. They traveled to Gardarike to fetch Saint Olav’s illegitimate son, Magnus the Good, and had him proclaimed as king. When Einar fell out with Harald Hardråde, both Einar and Eindride were “cut down”.

The local artist behind this magical door uses imaginative, sensory and spatial techniques that wipe out the lines between fantasy and reality. The entire building becomes the basis for a new magical universe that unfolds on this beautiful, historic hillside.
The number for door 7 was created by another artist who can do it all: draw, write, compose, frustrate and provoke.

The names of the artists will be revealed upon the opening of the door.

AD_VENT – The art of waiting – is an untraditional advent calendar that offers unique artistic experiences in public spaces. The doors in the calendar are real doors in the city and the numbers are real building and house numbers. Behind the doors are surprises in the form of visual art, music, literature, theater, performance or dance.

We would like to thank Oslo Kulturetaten and KORO for their positive engagement and financial support that has made it possible for AD_VENT to give the people of Oslo unique art experiences during the “waiting time” – free of charge.

The event will take place outdoors. The meeting place will be here: bit.ly/2KsZ742
NB! AD_VENT follows all rules for infection control measures that apply to events in public spaces. We therefore ask everyone to keep their distance from each other during the event. If you feel sick or have any symptoms, please stay at home!

Legg til ekstern kalender…