Nytt på skogen: Nye evenement

Idéskriving, igangsetting, humor og dimensjon! med GRO DAHLE

DVi arbeider oss raskt gjennom seksti, søtti språk-leker og oppgaver i famle-fase-skriving for å lage oss et myldrerom av ideer, innfall og begynnelser. Tanken er å bli bevisst muligheter og lære teknikker ved å skrive oss gjennom en del grep, noe som gjør deltagerne kjent med strategier som kan brukes for idéskaping og kreativ igangsettelse av tankeprosesser som kan anvendes i skjønnlitteratur, teater, bildekunst, video/filmproduksjon, fagskriving, journalistikk, taler, sanger og reklame. Skribenter kan også bruke kurset som et produksjonskurs for å skrive nytt materiale, nye tekster eller skrive videre på tekstprosjekter som er i gang eller som har stoppa opp.

Onsdag 20. januar: Intuisjonens muligheter!

kl 10 ca Presentasjon. Introduksjon: Famlefase, produksjonsfase, bearbeidelsesfase.

Grunnleggende kreative tilnærmingsmåter: intuitiv vs analytisk.

kl 11 – 14 ca utgangspunkt i andres ord, andres tekst, tilfeldige setninger, tilfeldige ord.

Tom Phillips metode, ordpose/ord-puslespill, mitt-skip-er-lastet-med og google-tekster

Lunsj 14 – 15 ca

kl 15 – 17 ca Friskrift og projeksjon. Kunsten å slippe seg løs, å skrive seg i gang, å åpne opp for kaos.

Å bruke seg selv, egne minner.

Sannhet og løgn.

Pause 17 – 17.15 ca

kl 17.15 – 19 ca Drøm og suggesjon, å bruke slaven, å åpne opp for kaos, slippe løs

kl 19 – 20 selvstendig skriving

kl 20: Middag!

Torsdag 21.januar : det analytiske arbeidet og håndverket

Ca Kl 9 – 10 Gjennomgang av selvstendig skriving

Ca Kl 10 – 12 ca Synsvinkel, ståsted, perspektiv. Dobbelt synsvinkel, zoom

Stemme, ulike stemmer, replikker, replikkvekslinger

Ca kl 12 – 13 Temperament, temperatur, tempo

Lunsj 13 – 13.45 ca

kl 13.45– 15.45 ca, Ladning: når noe står på spill, en følelse av at dette er viktig

Ladde temaer, ladde karakterer, ladde ord

Ladde språkgrep, rytme og kraft: Gjentagelser, paralleller

pause 15.45 – 16

kl 16 – 17 ca Dimensjon

Psykologisk, sosiologisk, historisk, filosofisk/eksistensielt, etisk, metaperspektiv, politisk, samfunnskritisk

Kl 17 – 19 ca: Motor i tekst: Konflikt, kontrast, hemmeligheter, overraskelser, dramaturgi, heldigvis-uheldigvis, det-verste-som-kan-skje, Pixarmodellen,

19 – 20 ca Selvstendig skriving

Kl 20 ca Middag

Fredag 22. januar: Bildespråkets vidunderlige verden!

Ca Kl 9 – 10 Gjennomgang av selvstendig skriving

10 – 12 ca Bildespråk

Sammenligning (konkret og abstrakt), metafor (konkret og abstrakt), symbol, besjeling, allegori, personifisering, karakter-allusjon, tid- og sted-allusjon, rammefortellingsallusjon,

Pentimento, sammenstilling, pars por toto: lite for stort, synekdoke: stort for lite

Lunsj 12 – 12.45 ca

12.45 – 14.45 ca Humor

overraskelses-humor, upassende humor, kontrast-humor /

forventningsbrudd-humor, ironi, selvironi ,satire,

Svart humor, absurd humor, overdrivelse og karikatur, sjarm-humor,

miljø/klima-humor, arbeidsmiljø-humor, feministisk, ordspill-humor, gjenkjennesleshumor ,

misforståelses/forviklings-humor, intern-humor, mathumor/gavehumor/ hattehumor

pause

15 – 15.45 ca Titler

Korte titler, lange titler, veldig veldig veldig lange titler, Karakterdrevne titler (navn, rolle, setning, relativ bisetning, hun som, jenta med), Tittel med en relasjon, Handlingsdrevne titler (verb, fokus på handlingen, aktiviteten, bevegelsen), Tid (tidspunkt, dag, år, timen, tidsadverbial), Sted (stedsnavn, område, steds-adverbialer), Tittel med fokus på knapt synlig eller uviktig detalj eller bagatell, Tittel om noe som ikke fins i bildet eller i teksten, Tittel med en handling, Tittel-spørsmål – og så Tittel-svar som kan stå alene, Låne-tittel, Å bytte titler – ta en tittel til ett bilde og bruk den til et annet bilde, En tittel som overrasker, bryter forventningene, kontrast-tittel, Tittel med en hemmelighet, Tittel med en konflikt, Tittel med en hel verden i seg, Tittel med en ladning eller en dimensjon (psykologisk, filosofisk, politisk)

Velge en av titlene som kan bli nye tekster eller prosjekter!

Avslutning

Kurset er lagt opp til 12 deltagere, blir det færre, må vi justere litt på timene, kanskje kutte fredagen. Blir det flere, setter vi strek på 16.

Å skrive en bok. Med Kjersti Wold

Dette kurset inviterer til økt forståelse av mange av de valgene og fallgruvene som kan oppstå dersom du begir deg ut på ferden mot en ferdig bok. I første del ser vi på hva som igangsetter et bokprosjekt og hvilke tilretteleggelser det kan være lurt å gjøre.

I annen del har vi fokus på skriveprosessen og de gledene og frustrasjonene dette arbeidet kan medføre. Tredje og siste del vil handle om det å få et ferdig resultat, enten det blir i form av publisering på etablerte forlag eller i egen regi.

Kursleder Kjersti Wold har skrevet både barnebøker, ungdomsbøker, skjønnlitterære bøker for voksne og sakprosabøker. Hvilken sjanger du skriver i er såldes uvesentlig på dette kurset, her står prosessen i sentrum.

Kurset består av tre webinarer på Zoom, og vil inneholde små foredrag, skriveøvelser og muligheter for spørsmål og svar.

Tidspunkt: 19/1, 26/1 og 2/2 fra klokken 18.30 til 21.00

Luke 11: Åkebergveien 11

…English below…

Den ikoniske porten til Botsfengselet i Åkebergveien 11 er kjent for de aller fleste. Hver eneste episode av de legendariske Olsen-Banden filmene begynner her; Bankraner Egon Olsen lukker døren bak seg som en fri mann. Straks han er ute kommer vennene Kjell og Benny for å møte ham. Egons velkjente «Jeg har en plan!» blir starten på et nytt røvertokt.

AD_VENT har også en plan: Slipp kunsten fri! En helt spesiell kunstner har blitt invitert til åpne porten på Botsen 11. desember. Med sitt sterke kunstnerskap har hun brukt eget stemmebåndet for å sprenge grenser for hva som er en visuell ytring. Lyden av den repeterende stemmen bryter ned indre murer. Tankens irrganger låses opp og publikum får komme inn i kunstnerens indre celler. Hun har på få år blitt verdenskjent for sin helt spesielle og svært fengslende kunst.

«Botsen» ble oppført på 1800 tallet i gamle Oslo. «Fangene blir strengt isolert for at de skulle kunne angre sine synder og ikke bli utsatt for negativ påvirkning fra andre herdede fanger» Den siste fangen slapp ut gjennom den tunge porten i 2017.

Kunstneren som lager tallet 11 er en fri sjel. Han bruker ofte naturen som utgangspunkt for temporære skulpturer ute i det fri.

Navnet på begge kunstnere blir frigitt etter åpningen.

AD_VENT Kunsten å vente – er en utradisjonell julekalender som byr på unike kunstopplevelser i offentlig rom. Lukene i kalenderen er ekte dører i byen og tallene er ekte husnummer. Bak dørene skjuler det seg overraskelser i form av billedkunst musikk, litteratur, teater, performance eller dans.
Vi vil rette en stor takk til Oslo Kulturetaten og KORO for deres positive engasjement og finansiell støtte. Dette gjør det mulig for AD_VENT å kunne gi Oslos befolkning unike kunstopplevelser i ventetiden – helt gratis.

Arrangementet foregår utendørs, med oppmøte her: bit.ly/3pXGNAe
NB! AD_VENT følger alle regler for smitteverntiltak som gjelder arrangementer i offentlige rom. Vi ber derfor alle om å holde god avstand til hverandre under arrangementet. Hvis du føler deg syk eller har symptomer så hold deg hjemme!


Most people recognize the iconic gate to Botsfengselet at Åkebergveien 11; every single episode of the legendary Olsen-Banden movies begins here, when bank robber Egon Olsen shuts the door behind him as a free man. As soon as he gets out, his friends Kjell and Benny come to meet him, and Egon’s familiar “I have a plan!” is the start of a new scheme.

AD_VENT also has a plan: To free art! A very special artist has been invited to open the gate at Botsen on December 11th. With remarkable artistry, she uses her own vocal chords to push the boundaries of what visual expression is. The sound of her repeating voice breaks down inner walls. The labyrinths of one’s thoughts are unlocked and the audience is permitted to enter the artist’s inner cells. In just a few years, she has become world famous for her incredibly unique and captivating art.

“Botsen” was built in the 1800s in Old Oslo. “The prisoners are strictly isolated so they can repent for their sins and not be exposed to the negative influences of other hardened prisoners”. The last prisoner was released through the heavy gate in 2017.
The artist creating the number 11 is a free spirit who often uses nature as his basis for temporary outdoor sculptures.

The names of the artists will be revealed upon the opening of the door.
AD_VENT – The art of waiting – is an untraditional advent calendar that offers unique artistic experiences in public spaces. The doors in the calendar are real doors in the city and the numbers are real building and house numbers. Behind the doors are surprises in the form of visual art, music, literature, theatre, performance or dance.

We would like to thank Oslo Kulturetaten and KORO for their positive engagement and financial support that has made it possible for AD_VENT to give the people of Oslo unique art experiences during the “waiting time” – free of charge.

The event will take place outdoors. The meeting place will be here: bit.ly/3pXGNAe
NB! AD_VENT follows all rules for infection control measures that apply to events in public spaces. We therefore ask everyone to keep their distance from each other during the event. If you feel sick or have any symptoms, please stay at home!

Enslaved * Winter Solstice 2020 streaming event *

On December 19th and 20th we will stream all three parts of the ‘Cinematic Summer Tour’ in one sit!

19th December – streaming on REVOLVER Magazine Facebook page at 09:00pm CET / 12:00pm PT / 03:00pm ET and do a live Q+A right after on the Revolver Facebook page

20th December – repeat stream on the Enslaved YouTube channel at 08:00pm CET / 11:00am PT / 02:00pm ET

We are moving towards the end of a year where many of us have experienced disappointments and perhaps a feeling of something being lost. In our part of the world one could easily start feeling as if the daily decrease in daylight hours is a double underlining of the misery that will be forever associated with 2020. There is no point in sweeping it under the rug; the pandemic has been, and still is, a total and utter bummer. It is affecting, and in the most negative of ways: our basic social needs, our instinct to move around, travel, to do our job; you want to do it – Corona will stop you.

But we do our best, and we find new paths in the dark. That is what humans do – and more often than not we are helped by not only those close to us – but by larger groups formed and joined by common interests, for example. The enormity of the support, and the strength of the community we have felt and experienced as Enslaved this year, has been fantastic. With fond new memories of a vibrant and expanding Enslaved-community throughout the very same year that tried so hard to bring us all down – perspectives start to change and brighten: these shorter and shorter days are definitely not a count-down to some impending doom on the horizon: they are reminders of the change that lies ahead of us. They will keep on darkening until that Shortest of Days – Winter Solstice. Whether you are guided and inspired by old traditions and rites like us, or if you prefer to stick to the scientific observations of Earth’s poles reaching their maximum tilt away from the Sun, before starting the way back towards warmer and sunnier days – we hope you will join us in what we expect to the be a very special and highly charged celebration of the Death and Rebirth of the Sun this year.

It does not matter if the troubles are not “over” yet – we will celebrate through music and our bonds; that we have made it through 2020, that we are still here, that we still have our community and that we make each other strong. That strength will carry over, into yet another new solar cycle – and make us ready to face whatever the coming times have in store for us.

Luke 10: Schous Plass 10

…English below…

Denne luken er den ærverdige inngangsdøren til Deichman Grünerløkka, på Schous Plass 10. Over de gule dobbeltdørene i nybarokk stil er det uglemotiver hugget i stein. Det er alt annet enn tilfeldig. I den greske mytologien viste den greske visdomsgudinnen Athene seg ofte i skikkelsen av en ugle. Ugler har siden den gang blitt forbundet med intelligens og kunnskap. Athene var også gudinnen for kunst, ferdigheter og læring. Derfor tegnet arkitekt August Nielsen uglene inn som voktere av Norges første hus bygd spesielt til bibliotekformål.

Ugler er ikke bare kloke, men også gode jegere – som er oppe om natten og kan fly helt lydløst. Dette passer veldig godt til overraskelsen denne dagen. Kunsteren, som har røtter fra byens natteliv og «under ground», klarer å uttrykke seg høylydt og lydløst på samme tid. Dette er en intelligent kunst som jager tillit og toleranse, og som gir deg følelsen av å fly på vinger av musikalsk tilhørighet. I en tid hvor vanlige flyturer er i Lockdown, la heller kunstneren ta deg med på en indre reise.

Kunstneren som har skapt tallet på døra arbeider spontant og ekspressivt. Kunsten kan relateres til arte povera-bevegelsen som har vært en viktig inspirasjonskilde for materialbruk og anvendelse av rommet. Her er alt ekte og rett på sak. Ingen ugler i mosen.

AD_VENT Kunsten å vente – er en utradisjonell julekalender som byr på unike kunstopplevelser i offentlig rom. Lukene i kalenderen er ekte dører i byen og tallene er ekte husnummer. Bak dørene skjuler det seg overraskelser i form av billedkunst musikk, litteratur, teater, performance eller dans.
Vi vil rette en stor takk til Oslo Kulturetaten og KORO for deres positive engasjement og finansielle støtte. Dette gjør det mulig for AD_VENT å kunne gi Oslos befolkning unike kunstopplevelser i ventetiden – helt gratis.

Arrangementet foregår utendørs, med oppmøte her: bit.ly/2HqOeym
NB! AD_VENT følger alle regler for smitteverntiltak som gjelder arrangementer i offentlige rom. Vi ber derfor alle om å holde god avstand til hverandre under arrangementet. Hvis du føler deg syk eller har symptomer så hold deg hjemme!


Door number 10 is the venerable front door of Deichman Grünerløkka, at Schous Plass 10. Stone owl motifs carved in a neo-baroque style adorn the yellow doors – and these motifs are anything but random. In Greek mythology, Athena, the Greek goddess of wisdom, often appeared in the form of an owl. Owls have since been associated with intelligence and knowledge. Athena was also the goddess of art and learning. Architect August Nielsen therefore utilized the owls as guardians of Norway’s first building built specifically as a library.

Owls are not only wise, but also good hunters – nocturnal animals that can fly in complete silence. This suits the surprise quite well this time around. The artist – whose roots are in the city’s nightlife and “underground” – manages to express themselves both loudly and silently at the same time. This is an intelligent art that seeks trust and tolerance, and that gives you the feeling of flying on wings of musical belonging. In a time when regular flights are on lockdown, let this artist take you on an inner journey.

The artist behind the door’s number works spontaneously and expressively. Their art can be related to the arte povera movement, which has been an important source of inspiration for the use of materials and space. Everything here is real and straight to the point.

The names of the artists will be revealed upon the opening of the door.

AD_VENT – The art of waiting – is an untraditional advent calendar that offers unique artistic experiences in public spaces. The doors in the calendar are real doors in the city and the numbers are real building and house numbers. Behind the doors are surprises in the form of visual art, music, literature, theater, performance or dance.

We would like to thank Oslo Kulturetaten and KORO for their positive engagement and financial support that has made it possible for AD_VENT to give the people of Oslo unique art experiences during the “waiting time” – free of charge.

The event will take place outdoors. The meeting place will be here: bit.ly/2HqOeym
NB! AD_VENT follows all rules for infection control measures that apply to events in public spaces. We therefore ask everyone to keep their distance from each other during the event. If you feel sick or have any symptoms, please stay at home!

Luke 7 – Eindrides vei 7

…English below…

Tallet 7 er magisk og preget av mørk mystikk. Syv underverker. Syv hav. Syv dager i uken. Regnbuen har syv farger. Snehvit hadde syv dverger. «Min munn er lukket med syv segl» sier man. Den syvende desemberkvelden blir alt annet enn lukket. Hele huset i Eindrides vei 7 blir en åpen luke. Mystiske kunstnere spiller på alle dine sanser.

Det beskjedne teglsteinshuset ligger på kollen av Keyserløkka med en liten park rundt seg, rett ved den lille kirken. Panoramautsikten over Oslofjorden og Nordmarka er spektakulær.
Eindride nevnes i sagalitteraturen med sin far, Einar Tambarskjelve, som var Norges mektigste etter Olav den helliges død. De dro til Gardarike og hentet Olav den helliges sønn, Magnus den gode, og fikk ham utropt til konge. Da Einar kom på kant med kong Harald Hardråde, ble både Einar og Eindride «hugget ned».

Den lokale kunstneren bak denne magiske luken tar i bruk fantasifulle, sensoriske og romslige grep som visker ut skillet mellom fiksjon og virkelighet. Hele huset blir utgangspunktet for et nytt magisk univers som utspiller seg på den vakre kollen, full av historikk.

Selve tallet på luke 7 blir skapt av en annen kunstner som kan alt: tegne, skrive, komponere, frustrere og provosere.

Dette blir ikke for syvsovere. Merk dagen i din syvende sans!

AD_VENT Kunsten å vente – er en utradisjonell julekalender som byr på unike kunstopplevelser i offentlig rom. Lukene i kalenderen er ekte dører i byen og tallene er ekte husnummer. Bak dørene skjuler det seg overraskelser i form av billedkunst musikk, litteratur, teater, performance eller dans.
Vi vil rette en stor takk til Oslo Kulturetaten og KORO for deres positive engasjement og finansielle støtte. Dette gjør det mulig for AD_VENT å kunne gi Oslos befolkning unike kunstopplevelser i ventetiden – helt gratis.

Arrangementet foregår utendørs, med oppmøte her: bit.ly/2KsZ742
NB! AD_VENT følger alle regler for smitteverntiltak som gjelder arrangementer i offentlige rom. Vi ber derfor alle om å holde god avstand til hverandre under arrangementet. Hvis du føler deg syk eller har symptomer så hold deg hjemme!


The number seven is magical – characterized by dark mystery. Seven Wonders of the World. Seven Seas. Seven days in the week. Seven deadly sins. Snow White had seven dwarves. The Book of Revelations is closed with seven seals, but the seventh evening in December will be anything but closed; the entire building at Eindrides vei 7 will be an open door. Mystical artists will play on all your senses.

This modest brick building is located on the hill at Keyserløkka, surrounded by a small park, right next to the little church. The panoramic view over Oslofjord and Nordmarka is spectacular.
Eindride is mentioned in the sagas with his father, Einar Tambarskjelve, who was one of Norway’s most powerful men after the death of Saint Olav. They traveled to Gardarike to fetch Saint Olav’s illegitimate son, Magnus the Good, and had him proclaimed as king. When Einar fell out with Harald Hardråde, both Einar and Eindride were “cut down”.

The local artist behind this magical door uses imaginative, sensory and spatial techniques that wipe out the lines between fantasy and reality. The entire building becomes the basis for a new magical universe that unfolds on this beautiful, historic hillside.
The number for door 7 was created by another artist who can do it all: draw, write, compose, frustrate and provoke.

The names of the artists will be revealed upon the opening of the door.

AD_VENT – The art of waiting – is an untraditional advent calendar that offers unique artistic experiences in public spaces. The doors in the calendar are real doors in the city and the numbers are real building and house numbers. Behind the doors are surprises in the form of visual art, music, literature, theater, performance or dance.

We would like to thank Oslo Kulturetaten and KORO for their positive engagement and financial support that has made it possible for AD_VENT to give the people of Oslo unique art experiences during the “waiting time” – free of charge.

The event will take place outdoors. The meeting place will be here: bit.ly/2KsZ742
NB! AD_VENT follows all rules for infection control measures that apply to events in public spaces. We therefore ask everyone to keep their distance from each other during the event. If you feel sick or have any symptoms, please stay at home!

Luke 5: Tøyenbekken 5

…English below…

High Five! Dette er tallet på denne knallrøde dobbeltdøren med adresse i den mest fargerike bydelen i Oslo. Døren er en portal til personlige historier fra hele verden. Det som tidligere var en arresterende sluse til Grønland Politistasjon, er i dag en døråpner til alle verdens kulturer: Interkulturelt Museum. Det som ble kåret til årets museum i 2006 er nå del av oslomuseum.no Under krigen 1940-1945 holdt spesialenheten Schnellkommando til her. De to arrestfløyene i bakgården viser fortsatt spor etter det nazistiske regimet. Kontrasten til dagens leietager kunne ikke vært større.

Oppgaven til IKM er å fremme åpenhet, inkludering og kulturelt mangfold. Med utstillinger, foredrag og konserter spør de: Hvem eier byen? Hvordan ta plass i en bydel som forandrer seg på så kort tid? Hvordan kan folk påvirke utviklingen i nabolaget sitt? Museet bygger broer og jobber for økt forståelse mellom etniske majoriteter og minoriteter – og fokuserer bevisst på å gi enkeltpersoner med innvandringsbakgrunn en stemme.

Hemmeligheten i luke 5 kan beskrives som en kunstform med tusen år lange tradisjoner. Disse gestaltene kan uttrykke alt fra komedier til tragedier i form av levende bevegelige kunstverk. Deres menneskelige størrelser visker ut forskjellen på skaperen og skapelsen. Noen vil sikkert «gå fem på». Kunsten speiler jeg´ets alter ego, og gjennom kunstnerens fantasi kan vi kanskje se oss selv?

Tallet på luken er laget av en helt annen kunstner – som med sine bilder og objekter er spesielt opptatt av spor, kulturer og minner. Ingenting passer vel bedre til akkurat denne døren? Luke Fem har høy «streetfaktor» og er AD_VENT´s svar på «fem på gaten».

AD_VENT Kunsten å vente – er en utradisjonell julekalender som byr på unike kunstopplevelser i offentlig rom. Lukene i kalenderen er ekte dører i byen og tallene er ekte husnummer. Bak dørene skjuler det seg overraskelser i form av billedkunst musikk, litteratur, teater, performance eller dans.
Vi vil rette en stor takk til Oslo Kulturetaten og KORO for deres positive engasjement og finansielle støtte. Dette gjør det mulig for AD_VENT å kunne gi Oslos befolkning unike kunstopplevelser i ventetiden – helt gratis.

Arrangementet foregår utendørs, med oppmøte her: bit.ly/38OGVMo
NB! AD_VENT følger alle regler for smitteverntiltak som gjelder arrangementer i offentlige rom. Vi ber derfor alle om å holde god avstand til hverandre under arrangementet. Hvis du føler deg syk eller har symptomer så hold deg hjemme!


High Five! This is the number on the bright red double door with an address in the most colorful part of Oslo. The door is a portal to personal stories from across the world. What used to be the gate to the Grønland Police Station is now a doorway to all the world’s cultures: The Intercultural Museum. Named as museum of the year in 2006, this museum is now a part of oslomuseum.no. During World War II, the special unit “Schnellkommando” stayed here, and the two prison wings in the backyard still bear traces of the Nazi regime. The contrast to today’s tenant couldn’t be more distinct.

IKM’s task is to promote openness, inclusion and cultural diversity. Through exhibitions, lectures, and concerts, they ask: Who really owns this city? How does one take up space in a neighborhood that is in constant flux? How can people influence the development of their neighborhood? The museum is building bridges and working towards a greater understanding between ethnic majorities and minorities – and puts a conscious focus on giving individuals with immigrant backgrounds a voice.

The secret behind door 5 can be described as an art form with a thousand year-long tradition. These gestalts can express everything from comedy to tragedy through living, moving works of arts. Their human shapes wipe out the differences between creator and creation – and some will surely be fooled. The art reflects the individual’s alter ego, and through the artist’s imagination, we might even be able to see ourselves.

The door’s number is made by a one-of-a-kind artist who is particularly interested in remnants, cultures and memories. It seems like this artist is the perfect fit for this door in particular.
The names of the artists will be revealed upon the opening of the door.

AD_VENT – The art of waiting – is an untraditional advent calendar that offers unique artistic experiences in public spaces. The doors in the calendar are real doors in the city and the numbers are real building and house numbers. Behind the doors are surprises in the form of visual art, music, literature, theater, performance or dance.

We would like to thank Oslo Kulturetaten and KORO for their positive engagement and financial support that has made it possible for AD_VENT to give the people of Oslo unique art experiences during the “waiting time” – free of charge.

The event will take place outdoors. The meeting place will be here: bit.ly/38OGVMo
NB! AD_VENT follows all rules for infection control measures that apply to events in public spaces. We therefore ask everyone to keep their distance from each other during the event. If you feel sick or have any symptoms, please stay at home!

Luke 3: Filipstadveien 3

…English below…

Luke 3 er porten til en stor lagerhall på Filipstad. Hallen ligger kun et hallingkast unna Tjuvholmen og Aker Brygge, og er bedre kjent som Skur 13. Havnelageret som ble bygget som papirlager av Follum Fabrikker, ble ombygd til X Games i 2016, hvor verdens beste skatere konkurrerte. Siden den gang har Skur 13 vært en permanent skatehall med sosiale og sportslige aktiviteter. Fasaden er i dag malt som en sebra, men mange vil huske da Pushwagner forvandlet fasaden til et gigantisk kunstverk.

Den store porten skjuler flere kunstnere som vil gi byens befolkning en opplevelse de sent vil glemme. Typisk for disse artistene er deres eksplosive trang til uttrykke seg. De er individuelle kunstnere som sammen utforsker forholdet mellom tekst, lyd, lys, bevegelse og performative uttrykk. Gjennom eksperimentelle prosesser i offentlig rom, blir de ambassadører for kulturelt mangfold. De er menneskelige synthesizere som utforsker fellesskapets evne til å føle, tenke og sanse.

Tallet i luke 3 er laget av en kunstner kjent for sine store, abstrakte Fine Art malerier presentert i norske museer og gallerier. Det få vet er at kunstneren selv startet som skater og street artist.

Navnet på begge kunstnerne blir kreditert når luken åpner.

AD_VENT Kunsten å vente – er en utradisjonell julekalender som byr på unike kunstopplevelser i offentlig rom. Lukene i kalenderen er ekte dører i byen og tallene er ekte husnummer. Bak dørene skjuler det seg overraskelser i form av billedkunst musikk, litteratur, teater, performance eller dans.
Vi vil rette en stor takk til Oslo Kulturetaten og KORO for deres positive engasjement og finansielle støtte. Dette gjør det mulig for AD_VENT å kunne gi Oslos befolkning unike kunstopplevelser i ventetiden – helt gratis.

Arrangementet foregår utendørs, med oppmøte her: bit.ly/3kuN5TP
NB! AD_VENT følger alle regler for smitteverntiltak som gjelder arrangementer i offentlige rom. Vi ber derfor alle om å holde god avstand til hverandre under arrangementet. Hvis du føler deg syk eller har symptomer så hold deg hjemme!


Door 3 is the entryway to a large warehouse in Filipstad – just a stone’s throw away from Tjuvholmen and Aker Brygge and perhaps better known as Skur 13. This harbor warehouse – first built as a paper warehouse by Follum Fabrikker – was rebuilt for the X Games in 2016, when the best skaters in the world competed at this very spot. Since then, Skur 13 has been a permanent skating hall for both sports and social activities. Today, the facade is painted with a zebra pattern, but many will remember when Pushwagner transformed the facade into an enormous work of art.

The large entryway conceals several artists who will give the residents of Oslo an experience they’re unlikely to forget. These artists are known for their explosive urge to express themselves. They are individual artists who collectively explore the relationship between text, sound, light, movement and performative expression. Through experimental processes in the public space, they become ambassadors for cultural diversity. They are human synthesizers who explore mankind’s ability to feel, think and sense.

The number for the door is made by an artist known for his large, abstract Fine Art paintings presented in Norwegian museums and galleries. What few know is that the artist himself started as a skater and street artist.

The names of both artists will be revealed upon the opening of the door.

AD_VENT – The art of waiting – is an untraditional advent calendar that offers unique artistic experiences in public spaces. The doors in the calendar are real doors in the city and the numbers are real building and house numbers. Behind the doors are surprises in the form of visual art, music, literature, theater, performance or dance.

We would like to thank the Oslo Kulturetaten and KORO for their positive engagement and financial support that has made it possible for AD_VENT to give the people of Oslo unique art experiences during the “waiting time” – free of charge.

The event will take place outdoors. The meeting place will be here: bit.ly/3kuN5TP
NB! AD_VENT follows all rules for infection control measures that apply to events in public spaces. We therefore ask everyone to keep their distance from each other during the event. If you feel sick or have any symptoms, please stay at home!

Luke 2: Bankplassen 2

…English below…

Den andre luken i kalenderen er inngangsdøren til Norges Bank. To identiske skuddsikre bronsedører beskytter institusjonen som forvalter Norges formue. Bygget fra 1986 er tegnet av Lund Slaatto. Dørene ble bevisst designet slik at de ikke skulle virke prangende men heller anonyme. Norges Bank forvalter investeringene i Oljefondet og Norges gullbeholdning. De har som oppgave å skape nasjonal økonomisk stabilitet i en globalisert økonomi.

Overraskelsen bak luke 2 er derfor skapt av en kunstner som er kjent for å investere mye tid og krefter i internasjonale kunstprosjekter. Andre desember blir vi beriket med et spesiallaget verk som nettopp problematiserer Norges Bank i kontekst av det historisk vanskelige året 2020. Engasjert går kunstneren rett inn i kjernen av diskursen: Hva er verdi? Hva er kapital? Hva er prisen på å vente? Og hva venter vi egentlig på?

Tallet til luken på Bankplassen 2 er skapt av en kunstner som arbeider med objekter i skjæringspunktet mellom møbler og scenografi.

Navnet på begge kunstnerne blir kreditert når luken åpner.

AD_VENT Kunsten å vente – er en utradisjonell julekalender som byr på unike kunstopplevelser i offentlig rom. Lukene i kalenderen er ekte dører i byen og tallene er ekte husnummer. Bak dørene skjuler det seg overraskelser i form av billedkunst musikk, litteratur, teater, performance eller dans.
Vi vil rette en stor takk til Oslo Kulturetaten og KORO for deres positive engasjement og finansielle støtte. Dette gjør det mulig for AD_VENT å kunne gi Oslos befolkning unike kunstopplevelser i ventetiden – helt gratis.

Arrangementet foregår utendørs, med oppmøte her: bit.ly/2IoXALo
NB! AD_VENT følger alle regler for smitteverntiltak som gjelder arrangementer i offentlige rom. Vi ber derfor alle om å holde god avstand til hverandre under arrangementet. Hvis du føler deg syk eller har symptomer så hold deg hjemme!


The second door of the calendar is the entrance to Norges Bank. Two identical bulletproof bronze doors protect the institution that manages Norway’s assets. The building – erected in 1986 – was designed by Lund Slaatto. The doors were deliberately designed so as to not appear flashy, but rather anonymous. Norges Bank manages investments in the Oil Fund as well as Norway’s gold holdings. Their primary task is to create national economic stability in a globalized economy.

The surprise behind door two has therefore been created by an artist known for investing a great deal of time and effort in international art projects. On December 2nd, we will be bestowed with a specially-made piece that specifically problematizes Norges Bank in the context of the historically difficult year of 2020. The artist commits to the very core of the discourse: What is value? What is capital? What is the price of waiting? And what are we really waiting for?

The number for the door at Bankplassen 2 was created by an artist who works with objects at the intersection of furniture of scenography.

The names of both artists will be revealed upon the opening of the door.

AD_VENT – The art of waiting – is an untraditional advent calendar that offers unique artistic experiences in public spaces. The doors in the calendar are real doors in the city and the numbers are real building and house numbers. Behind the doors are surprises in the form of visual art, music, literature, theater, performance or dance.

We would like to thank the Oslo Kulturetaten and KORO for their positive engagement and financial support that has made it possible for AD_VENT to give the people of Oslo unique art experiences during the “waiting time” – free of charge.

The event will take place outdoors. The meeting place will be here: bit.ly/2IoXALo
NB! AD_VENT follows all rules for infection control measures that apply to events in public spaces. We therefore ask everyone to keep their distance from each other during the event. If you feel sick or have any symptoms, please stay at home!

Luke 1: Johanne Dybwads plass 1

…English below…

Første luke i kalenderen er døren på siden av Nationaltheatret. Den er elegant omgitt av søyler på begge sider og bevoktet av en løve. Arkitekt Henrik Bull hadde opprinnelig ønsket at teatrets hovedinngang skulle vende mot Universitetet, derav søylegangen under balkongen. Døren ble isteden inngangen til Kongelosjen siden Kong Oscar ll innviet teatret i 1899.

Bak denne luken venter en stor overraskelse i form av en kjent kunstnergruppe. Deres språk er å skape sterke følelser med kraftig lyd. Gruppen regnes som en av verdens beste i sitt slag, og denne eksplosive luken blir startskuddet på AD_VENT 2020.

Tallet til LUKE 1 er et kunstverk spesiallaget for AD_VENT av en norsk billedkunstner. Vedkommende har ofte skapt debatt med sin kontroversielle kunst.

AD_VENT Kunsten å vente – er en utradisjonell julekalender som byr på unike kunstopplevelser i offentlig rom. Lukene i kalenderen er ekte dører i byen og tallene er ekte husnummer. Bak dørene skjuler det seg overraskelser i form av billedkunst musikk, litteratur, teater, performance eller dans.
Vi vil rette en stor takk til Oslo Kulturetaten og KORO for deres positive engasjement og finansielle støtte. Dette gjør det mulig for AD_VENT å kunne gi Oslos befolkning unike kunstopplevelser i ventetiden – helt gratis.

Arrangementet foregår utendørs, med oppmøte her: “https://bit.ly/2GW6dwA”
NB! AD_VENT følger alle regler for smitteverntiltak som gjelder arrangementer i offentlige rom. Vi ber derfor alle om å holde god avstand til hverandre under arrangementet. Hvis du føler deg syk eller har symptomer så hold deg hjemme!


The first door of the calendar can be found on the side of Nationaltheatret – elegantly surrounded by columns and guarded by a watchful lion. Architect Henrik Bull originally wanted the theater’s main entrance to face the University, hence the colonnade beneath the balcony. However, the door was instead placed at the entrance to the Royal Box when King Oscar II inaugurated the theater in 1899.

Behind this door awaits a surprise in the form of a well-known group of artists. Their language is one that creates strong emotions through powerful sound. The group is considered to be one of the best of its kind in the world, and this explosive door will fire the starting shot of AD_VENT 2020.

The number for DOOR 1 is a work of art specially made for AD_VENT by a Norwegian visual artist who has often aroused a great deal of debate with their controversial art.

AD_VENT – The art of waiting – is an untraditional advent calendar that offers unique artistic experiences in public spaces. The doors in the calendar are real doors in the city and the numbers are real building and house numbers. Behind the doors are surprises in the form of visual art, music, literature, theater, performance or dance.

We would like to thank the Oslo Kulturetaten and KORO for their positive engagement and financial support that has made it possible for AD_VENT to give the people of Oslo unique art experiences during the “waiting time” – free of charge.

The event will take place outdoors. The meeting place will be here: “https://bit.ly/2GW6dwA”
NB! AD_VENT follows all rules for infection control measures that apply to events in public spaces. We therefore ask everyone to keep their distance from each other during the event. If you feel sick or have any symptoms, please stay at home!

BYOHP: Numinous Beginnings

Sandra Blichert
Mor Efrony
Emma Fuchs Sjövall
Anette Gellein
Vonrik Haug & Arnt Siwertsen
Constantin Katsiris
Peter Lenaerts
Anne Cecilie Lie
Magdaléna Manderlová
Ida Nerbø
Moumita Roy
Polly Stanton & Byron Dean
Elina Waage Mikalsen

This year, maybe we can see more clearly the empty spaces but we are quick to fill them.

Or rather, they fill quickly. We are told to avoid collective spaces, becoming hyper alert to our immediate environment. The lives of others inside their own four walls drift in and out of our own spaces; what was outside and other, seeps inside and becomes part of our lives. For for the lack of people in proximity to us we abstract the material sounds, finding beauty in our closeness to it and learn to love what we cannot escape.

Now we are surrounded by weather and time (… the same word in French: temps) and many of the sound pieces we’ve received for this open call exhibition suggest a heightened affinity to and from within our surroundings. Many of the pieces are recorded and composed for your own headphones and phones for listening, some pieces are beautifully played out in our space or an urban sound walk, and some will happen in conversational real time and online.

This phenomenological starting point from the body, from the earth, through the weather and on the borders of spaces creates new meanings for us on the brink of this particular year.
In between endings and beginnings, we proposed that sound competes for space, attention, silence and isolation.

Yet how intimate all these sounds are, they attempt to fill spaces and share with us something private, to whisper in your ear. These works are about the ambient empty spaces, about closing the gap between me and you, here and there, or mine and yours.

* For this exhibition it is crucial to bring your own headphones and telephone for listening to many of the works. Due to current Covid restrictions, Lydgalleriet will only allow a maximum of five people into the gallery at the time. We also kindly ask you to use your face mask and keep a distance <3 *

Julegaver til rusavhengige og hjemløse

Desember banker straks på døra, men i år blir det en annerledes jul for oss alle. Covid-19 rammer ikke bare julefeiringene i de tusen hjem. Det rammer også våre rusavhengige og hjemløse medborgere.

Blå Kors Kontaktsenter vil gjerne holde på tradisjonen med julegaveaksjonen, og håper at mange mennesker nok ei jul vil bidra med julegaver til vanskeligstilte. I år mer enn noen gang, håper vi å nå ut til ekstra mange. Det er nemlig slik at faste årlige arrangementer som Alternativ jul med sine 2500 gjester og Oslo kommunes julebord for gatefolk utgår. Mange mennesker går derfor inn i juletiden med et langt dårligere tilbud enn vanlig.

Vi vil i år utvide vårt tilbud slik at enda flere kan få en god julefeiring hos oss. Målet er å holde åpent lillejulaften, julaften, 1. juledag og 2. juledag, i tillegg til de dagene vi normalt sett holder åpent. På denne måten kan vi gi om lag 320 vanskeligstilte en god opplevelse i jula, samtidig som vi klarer å holde oss innenfor eksisterende smitteverntiltak. Håpet er å kunne dele ut julegaver til alle de 320 gjestene – det er 200 flere gjester enn vi har betjent tidligere år.

Grunnet omstendighetene kan du i år gi din gave via VIPPS 640797, så kan vi ta oss av handlingen. Alle gaver som kommer inn til dette nummeret innen 18.12 vil gå til julepresanger.

Vi tar imot gaver hver dag 08.00-13.00 til og med fredag 11.12. Vi holder til på toppen av trappen mellom Mariboes gate 6 og 8 (mellom Melahuset og Melakafeen).
Tips til gaver: ullundertøy, ullsokker, skjerf, lue, genser, votter, jakke etc. Men for all del; det er lov til å være kreativ. Vi har en høy andel menn og en liten andel kvinner blant gjestene våre. Merk gjerne gavene med kjønn og størrelse. Vi setter stor pris på om du kan feste en post-it-lapp med informasjon om gavens innhold slik at vi kan sortere rettferdig før julefesten.

Det er hyggeligst å få ubrukte julegaver, og vi foretrekker derfor nye gjenstander.

I år kan vi dessverre ikke tilby gløgg og julekaker til dere som møter opp. Jeg får heller forsøke å tilby doble porsjoner i 2021.

Ønsker dere alle en strålende desember!

Morgengudstjeneste i Sagene kirke

Vel møtt til en kort stund med bønn, tekstlesning, lystenning og musikk. Morgengudstjenestene er spilt inn i opptak og legges ut på nettsiden, Youtube og Facebook hver dag fra mandag til lørdag kl. 08:30 (og er også tilgjengelige hele dagen så du kan se når det passer best).

PoppOpp Julemarked

Vi er flere som har slått oss sammen og laget Jule PoppOpp på Løren. Vi selger sølvsmykker, barnebøker, vintage møbler, klær og interiør.
Vi har åpent førstkommende lørdag og alle dager i desember fram til den 23.

Sotofett presenterer… Jazzsomdub

DJ Sotofett fra Moss vil hver måned med programmet “Sotofett presents…” ta for seg en utgivelse som han er del av eller har gitt ut sjæl, det spinnes videre med både musikk og prat rundt skiva og verden den omfavner.

Programmet har premiere 18. november 2020 klokka 22:00 norsk tid, og har sendetid på to timer hver 3. onsdag i måneden på Balamii Radio London.

Det første programmet vil basere seg på “Jazzsomdub”, det nye dobbeltalbumet til Han Sotofett & Jakko Eino Kalevi med Andres Lõo, gitt ut på Sex Tags Amfibia.

LIVE STREAM LINK

Jazzsomdub albumet er tilgjengelig fra bla.
• Filter Musikk Oslo
• Honest Jon’s London

• Juno Records

• Disk Union
• Downtown 304

Zoomusp – virtuell skogspils

Siden vi ikke får gått ut og tatt en øl på Galgen eller andre steder, så inviterer jeg herved til Zoomusp – virtuell skogspils på Zoom. Jeg har tilgang til en konto for opptil 100 personer i opptil 24-timers videosamtale.

Alle er velkomne uansett hvor de bor :).

us02web.zoom.us/j/824832972…

speakerspeaker double launch: on silence & failure

A collaborative event with Lydgalleriet, being live streamed here: https://youtu.be/EawXChXjLdY

Join us for the launch of two new speakerspeaker journals and for an evening of live performance, readings, sounds and listening as we navigate around the topics of silence & failure
questioning: how could silence be a place of resistive possibility? and what are the boundaries of success?

18.30-22.30

Programme:
Sound-work listening session with Magdaléna Manderlová
Dance and voice performance with Lisa Colette Bysheim & Putli Hellesen
Performative reading with Robert Carter & Pedro Riva
Sound performance with Emilie Wright
Sound-work listening session with Hanne Lippard
Performative reading with Danja Burchard
Performative reading over zoom with Salomé Voegelin
DJ set with Said Warya

Both new journals will be available for sale, also t-shirts made by Sigrid Lerche.
speakerspeaker is a platform for experimental writing, conversation & sound artwork exploring urgent topics through a collection of voices.

JuleJazz//Natalie Aldema Band

Natalie Aldema Band byr på musikk som mykner våre hjerter i førjulstiden.
Bli med å swing deg til gamle amerikanske juleklassikere!

Vi vender blikket mot det nære, familien, tryggheten, den hvite vakre sneen og håpet vi har, når vi ønsker oss noe, under et stjerneskudd.

La det snø!
La det snø!
La det snø!

Natalie Aldema: Vokal
Anders Aarum: Piano
Stig Hvalryg: Kontrabass
Jarle Vespestad: Trommer

Loppemarked-auksjon Grefsen skolekorps

Vi elsker loppemarked, og gir oss ikke! Det blir ikke fysisk loppis, men denne digitale loppisauksjonen blir både spennende og morsom. Du får loppeskattene rett inn i feeden din, kan by hjemmefra i ro og mak, og glede deg til du vinner og kan hente det du har kjøpt uten å bekymre deg for smitte og folkemengder.

Loppene er i hovedsak levert av korpsforeldre i området rundt Grefsen i Oslo.

En sosial greie på nett.

Tøyen Impro slår et slag for den mentale folkehelsa, gratis og åpent for alle.*

Mandag åpner vi Tøyen Impro Sosiale Klubb, en sosial greie på nett, der målet er å skape en pause i hverdagen din og fylle den med litt lavterskel lek og moro sammen med andre. Pausen varer i ca. en time.

Opplegget ledes av Terje Brevik fra Tøyen Impro. Han vil lede deg og de andre gjennom morsomme og inkluderende aktiviteter der du ikke trenger å prestere noe som helst. Faktisk.

Kom som du er, du er alt vi trenger.

Dette skal være trygt, lett og lekent. Og du trenger virkelig ikke å kunne noe på forhånd. Vi vet at impro og teater kan være skumle ord. Hos oss trenger du ikke å kunne noe på forhånd og alt er 100% frivillig. Det betyr blant annet at ingen skal måtte ‘spille teater’ eller opptre for andre hvis de ikke selv ønsker.

Det betyr også at du deltar så mye eller lite du har anledning til. Hver dag. Tirsdag og torsdag. Torsdag og fredag. Kun onsdag. Du er like velkommen uansett!

Noe du lurer på angående Tøyen Impro Sosiale Klubb? Ta kontakt her eller på [email protected]

En sosial greie med Tøyen Impro er gratis og foregår alle hverdager i perioden 9. − 27. november

PRAKTISK INFORMASJON
Når: Hverdager fra kl. 17:00
Varighet: Ca. 60-90 minutter.
Hvor: Zoom. Lenke postes i arrangementet på Facebook.
Pris: Gratis
Krav til den som deltar: deg selv, kamera og mikrofon.

  • Arrangementet er åpent for alle over 18 år.

Virtuell Voomusp over Zoom

Siden vi ikke får gått ut og tatt en øl på Galgen eller andre steder, så inviterer jeg herved til Virtuell Voomusp på Zoom. Jeg har tilgang til en konto for opptil 100 personer i opptil 24-timers videosamtale.

Alle er velkomne uansett hvor de bor :).

Laftekurs

Hei. Har prøvd dette før. Joda, fikk 5 respons forrige gang, men dett var dett.(menn)
Kanskje har jeg tenkt feil?
Satse på at det svake kjønn, drar med seg gubbene!?
Irriterer meg noe over alle som går på div trimsentre. Joda bra for den enkelte og for samfunnet. Vinn-vinn. Men hvorfor ikke gjøre noe nyttig/skape noe, så forsvinner ikke kaloriene ut i løse lufta.
Vel lafting er tungt. Men med mindre dimensjoner og god planleggning, kan også de mindre muskuløse individer prøve seg. Vil du prøve på gamlemåten, uten bruk av maskiner er 1000kr nok for å komme igang. For 1000 kr til har du noen stokker å starte med. Håper å høre fra deg som har planer om en bod,hundehus,sauna mm
Blir du lei underveis kan stokkene brukes til fyring..
Tenker Max 3 stk er nok. Blir responsen stor, vil det nok bli flere kurs.
Pris? Kjøp en pizza, så er jeg fornøyd.
Hilsen en som har dilla.
John Olav

Bildet er fra en halveis opplaftet gapahuk jeg har drevet med den siste mnd.

F/eks: ILKAMA / Niklas Adam

(★^O^★) Vi er superglade for å presentere ILKAMA med sin eksperimentelle popmusikk og Niklas Adam med sin potensielt pop’ete eksperimentelle lyder. Kom og varm deg med vidunderlige elektroniske lyder i høstmørket! ◕‿◕

ILKAMA er soloprosjektet til Vilde Ilkama Nupen fra Sgrow. Hun debuterte i 2018 med EP’en «Rite of Passage», en samling låter inspirert av future soul og LA beat. Albumet «Visceral Reactions» ferdigstilles i disse dager, med planlagt utgivelse våren 2021. ILKAMAs musikk bærer preg av en forkjærlighet for found sound/feltopptak, off-kilter beats og nostalgi. På F/eks stiller ILKAMA med et improvisert sett for laptop, kassettspiller og små, analoge synther. Grumsete, industrielt, meditativt, melodiøst er stikkord som kanskje er beskrivende, kanskje ikke.

Niklas Adam er en dansk kunstner med base i Oslo. Han arbeider med performance- og installasjonskunst i tillegg til musikk. Niklas bruker programmering og elektronikk til å generere instrumenter og/eller situasjoner som peker på og utfordrer de tradisjonelle lyttemønstrene våre, rasjonell tenkning og umiddelbarhet. Lyd, bevegelse, persepsjon og hvordan vi tolker den ytre verdenen i relasjon til vår egen posisjon i den, er et gjentakende tema i hans arbeid. Niklas har gitt ut en nydelig plate med tålmodig musikk på SOFA, i tillegg til et sideprosjekt med merkverdig og vidunderlig rar elektronisk popmusikk under pseudonymet Mona Sigler. Vi gleder oss til å høre hva han finner på den 12. November på Mir!

CC: 170 / 120 (medlemmer av Konsertforeninga, student)
Dørene åpner kl 18:00 på Mir. Kom tidlig om du vil!
Konsertstart 19:30.
Innslipp stenges kl 22:00
Begrenset antall plasser, kjøp billett på forhånd!
Det er påbudt med munnbind når man ikke sitter ved plassen sin, så ta det med og ta vare på deg selv og de rundt deg.

F/ eks er en konsertserie for elektronisk musikk og eksperimentell popmusikk, kuratert av Jenny Berger Myhre og produsert av Femme Brutal, i samarbeid med Konsertforeninga. Med støtte fra Oslo Kommune og Kulturrådet.

— ENGLISH —
(★^O^★) Welcome to the season’s last F/ekst, before we return in the new year! We are stoked to present ILKAMA with her experimental pop music, and Niklas Adam with his potentially poppy experimental sounds. Come and warm yourself with wonderful electronic music in the dark autumn night! ◕‿◕

ILKAMA is the solo project of Vilde Ilkama Nupen from Sgrow. She released her debut EP in 2018, called “Rite of Passage”, a collection of songs inspired by future soul and LA beat. The album “Visceral Reactions” is being finished as we speak, expected during the spring of 2021. ILKAMA’s music carries a love for found sound / field recordings, off-kilter beats and nostalgia. At F/eks, ILKAMA will improvise on a set of laptop, cassette player and small, analogue synths. Muddy, industrial, meditative, melodious are descriptions that might fit, or perhaps not.

Niklas Adam (b. 1986) is a Danish artist currently based in Oslo. He works with performance- and installation art in addition to music. Niklas uses programming and electronics to generate instruments and/or situations with an inherent open sentiment, and from there he examines how the ability of this work can break loose from the traditional behavioral patterns of listening, rational thinking and immediacy. Sound, movement, perception and how we choose to interpret the outside world in the relation to our own position in it, is a recurring theme in his work – which is often demanding and patient. Niklas has released a beautiful solo album on SOFA, as well as a side project with wonderfully weird electronic pop music under the pseudonym Mona Sigler. We’re looking forward to hearing what he’ll come up with on the 12th of November at Mir!

CC: 170 / 120 (members of Konsertforeninga, student)
Doors open at 18:00 at Mir. Come early if you want to!
First concert at 19:30.
Limited seatings, buy a ticket in advance!
It is mandatory to wear a mask when you’re not seated, so bring yours and take care of yourself and those around you.

F/eks is a concert series for electronic music and experimental pop music, curated by Jenny Berger Myhre and produced by Femme Brutal, in collaboration with Konsertforeninga. Kindly supported by Oslo Kommune and Kulturrådet.

Sort kanal på Radio nova: Ebo Taylor – Funky highlife fra Ghana

Ghana fikk som første koloni sør for Sahara sin uavhengighet i 1957, og highlife-musikken var en viktig uttrykksform for landets innbyggere både før og etter uavhengigheten. Ebo Taylor (f. 1936) har vært sentral innen musikkformen siden slutten på 50-tallet, som gitarist, låtskriver, arrangør og produsent. Han tok musikkutdannelse i London sammen med Fela Kuti, og som ham var han instrumental i moderniseringen av musikken i hjemlandet. Ved å blande jazz og funk sammen med tradisjonelle afrikanske rytmer var han med på å skape grunnlaget for afrobeat, og moderne hiplife og raglife. Han er fremdeles aktiv, nå i sitt 84 år. Hans siste plate kom i 2020, og vi skal høre musikk fra hans lange karriere – med et fokus på 70-tallet. Foruten Ebo Taylor selv får vi høre Kofi Papa Yankson, Pat Thomas, Gyedu-Blay Ambolley, C.K. Mann og andre.

Programleder er Rune Flaten, Sort kanals eminente tekniker er som vanlig Ida Brenna.

Programmet ligger tilgjengelig på sort kanals hjemmeside i fem uker etter sending

AVLYST Kampenjazz Lyder Røed kvintett

Det er et år siden trompeteren Lyder Øvreås Røed slapp sin første plate i egent navn, «The Moon Doesn’t Drink» på Jazzland. Nå kommer kvintetten hans endelig til Kampenjazz med Røeds musikk. Og om man ikke får ståpels av musikkutøvelsen til denne kvintetten, så er det ikke Røeds feil. Heller ikke hans medmusikanter. Da får du selv ta ut dottene i ørene dine.

Dette er musikk, dette er jazz å låne ører til. «Låtene er fulle av lag med tekstur og atmosfære, som lagd for mørke, sene kvelder», skrev Alisa Larsen i anmeldelsen av plata i Bergens Tidende. Det er derfor passende at Lyder Røed og hans venner kommer til oss og lyser opp vår tilværelse på en av de mørkeste dagene i november.

Lyder Røed kommer med sola til Kampenjazz!

Smittevern
Vi følger offentlige helsemyndigheters råd og nå er det kommet ytterligere innskjerpinger som vi innlemmer i vårt smittevern. Så for å sikre en trygg opplevelse for både gjester og ansatte, gjelder følgende:

Billetter kjøpes på forhånd
Fra torsdag 29. oktober er det påbudt å bruke munnbind på serveringssteder når man ikke sitter ved et bord. Du må derfor medbringe eget munnbind når du besøker oss og ha det på ved innslipp, når du blir vist til ditt sete og ved toalettbesøk. Du kan kun ta av munnbindet ditt når du sitter på setet ditt i salen.
Publikum blir plassert ved bord eller på faste sitteplasser av vertene, så beregn god tid! Vi ber om tålmodighet og at dere bruker munnbind og holder avstand til andre gjester mens dette foregår.
Det er bordservering Du må bli sittende på tildelt plass under hele oppholdet, bortsett fra ved toalettbesøk. Da skal du på nytt ta på munnbindet ditt.
Kun personer fra samme husstand kan sitte med mindre enn 1 meters avstand.
Hold minst 1 meters avstand og ikke bli stående for å prate på vei til eller fra toalettet.
Alle billettkjøpere registrerer seg og sitt følge med navn og kontaktinfo når de kjøper billett, slik at det eventuelt kan smittespores i etterkant. Din informasjon lagres i 14 dager.
Sist men ikke minst – ved sykdomssymptomer eller karantene så må du bli hjemme. Gi oss gjerne beskjed om du ikke kommer!

AVLYST Kampenjazz Holum Trio

Foto: Oda Aunan

Holum Trio feirer snart tiårsjubileum. Improvisert musikk med pop-tvist. Åpne strukturer og dynamisk vekselvirkende lag, men også musikk med det enkle, melodiske i bunnen. Også kjent som frisk norsk jazz!

Våren 2019 kom trioens andre album, «Borte». Denne plata samler opp erfaaringer etter trioens musikalske reise gjennom ti år. Nordiske kvarttoner drar ut i verden og møter arabiske toneganger og afrikanske rytmer. En dash europeisk frijazz setter smak på denne norske lapskausen.

Heime, borte, uavgjort! Holum 3-0

Smittevern
Vi følger offentlige helsemyndigheters råd og nå er det kommet ytterligere innskjerpinger som vi innlemmer i vårt smittevern. Så for å sikre en trygg opplevelse for både gjester og ansatte, gjelder følgende:

Billetter kjøpes på forhånd
Fra torsdag 29. oktober er det påbudt å bruke munnbind på serveringssteder når man ikke sitter ved et bord. Du må derfor medbringe eget munnbind når du besøker oss og ha det på ved innslipp, når du blir vist til ditt sete og ved toalettbesøk. Du kan kun ta av munnbindet ditt når du sitter på setet ditt i salen.
Publikum blir plassert ved bord eller på faste sitteplasser av vertene, så beregn god tid! Vi ber om tålmodighet og at dere bruker munnbind og holder avstand til andre gjester mens dette foregår.
Det er bordservering Du må bli sittende på tildelt plass under hele oppholdet, bortsett fra ved toalettbesøk. Da skal du på nytt ta på munnbindet ditt.
Kun personer fra samme husstand kan sitte med mindre enn 1 meters avstand.
Hold minst 1 meters avstand og ikke bli stående for å prate på vei til eller fra toalettet.
Alle billettkjøpere registrerer seg og sitt følge med navn og kontaktinfo når de kjøper billett, slik at det eventuelt kan smittespores i etterkant. Din informasjon lagres i 14 dager.
Sist men ikke minst – ved sykdomssymptomer eller karantene så må du bli hjemme. Gi oss gjerne beskjed om du ikke kommer!

AVLYST Kampenjazz Anni Kiviniemi / Support: Ung Vokal

Den finske jazzpianisten Anni Kiviniemi kommer til Kampenjazz! Her blir alt du trodde du visste om finsk musikk og dens røtter i de finske skogene gjort til skamme. Hennes musikk kan like gjerne ha røtter i tradisjonsmusikk fra Midt-Østen og Sentral-Europa. Med utgangspunkt også i pianomusikk fra det 20. århundre, skriver hun musikk som er plattformer for hennes utsøkte fortolkninger og improvisasjoner. Dette blir en feiring av det store og det lille livet!

Ung Vokal under ledelse av Ingebjørg Loe Bjørnstad

Kveldens support er Ung vokal. Dette er et nytt vokalensemble, etablert av Østnorsk jazzsenter. Det samler noen av våre mest lovende, unge sangere fra Østlandsområdet i alderen 15-20 år. Dette er et gehørbasert ensemble med fokus på rytmisk samsang og utforsking av vokalimprovisasjon. Ung Vokal er ledet av Ingebjørg Loe Bjørnstad

Du møter alltid det nye på Kampenjazz!

Smittevern
Vi følger offentlige helsemyndigheters råd og nå er det kommet ytterligere innskjerpinger som vi innlemmer i vårt smittevern. Så for å sikre en trygg opplevelse for både gjester og ansatte, gjelder følgende:

Billetter kjøpes på forhånd
Fra torsdag 29. oktober er det påbudt å bruke munnbind på serveringssteder når man ikke sitter ved et bord. Du må derfor medbringe eget munnbind når du besøker oss og ha det på ved innslipp, når du blir vist til ditt sete og ved toalettbesøk. Du kan kun ta av munnbindet ditt når du sitter på setet ditt i salen.
Publikum blir plassert ved bord eller på faste sitteplasser av vertene, så beregn god tid! Vi ber om tålmodighet og at dere bruker munnbind og holder avstand til andre gjester mens dette foregår.
Det er bordservering Du må bli sittende på tildelt plass under hele oppholdet, bortsett fra ved toalettbesøk. Da skal du på nytt ta på munnbindet ditt.
Kun personer fra samme husstand kan sitte med mindre enn 1 meters avstand.
Hold minst 1 meters avstand og ikke bli stående for å prate på vei til eller fra toalettet.
Alle billettkjøpere registrerer seg og sitt følge med navn og kontaktinfo når de kjøper billett, slik at det eventuelt kan smittespores i etterkant. Din informasjon lagres i 14 dager.
Sist men ikke minst – ved sykdomssymptomer eller karantene så må du bli hjemme. Gi oss gjerne beskjed om du ikke kommer!

Kampenjazz Helge Lien & Knut Hem

Foto: Christian Mørdre

Da gitaristen og strengeleikeren Knut Hem møtte hammersmeden Helge Lien fant de fort tonen sammen, til glede for mange av oss. På plata «Hummingbird» fra 2018 var hovedingrediensene en weissenborn fra Hawaii, en slovakisk dobro fra USA og et C. Bechstein-flygel fra Tyskland. En weissenborn er en akustisk lap-slide gitar, en dobro er en gitar utvidet med metall-resonatorer. Bechsteinflygelet presenterer seg selv.

Knut Hem trives aller best med sigarettrøyk og cowboyhatter og drikker helst polsk hasselnøttvodka. Helge Lien spiller som regel i dress og vil helst ha eget bestikk til forretten! Men det kan jo bli god musikk også av slikt. Resultatet kaller de uansett for nordisk, lyrisk americana.

Kolibriansk vellyd – straight ‘n no chaser!

Smittevern
Vi følger offentlige helsemyndigheters råd og nå er det kommet ytterligere innskjerpinger som vi innlemmer i vårt smittevern. Så for å sikre en trygg opplevelse for både gjester og ansatte, gjelder følgende:

Fra torsdag 29. oktober er det påbudt å bruke munnbind på serveringssteder når man ikke sitter ved et bord. Du må derfor medbringe eget munnbind når du besøker oss og ha det på ved innslipp, når du blir vist til ditt sete og ved toalettbesøk. Du kan kun ta av munnbindet ditt når du sitter på setet ditt i salen.
Publikum blir plassert ved bord eller på faste sitteplasser av vertene, så beregn god tid! Vi ber om tålmodighet og at dere bruker munnbind og holder avstand til andre gjester mens dette foregår.
Det er bordservering Du må bli sittende på tildelt plass under hele oppholdet, bortsett fra ved toalettbesøk. Da skal du på nytt ta på munnbindet ditt.
Kun personer fra samme husstand kan sitte med mindre enn 1 meters avstand.
Hold minst 1 meters avstand og ikke bli stående for å prate på vei til eller fra toalettet.
Alle billettkjøpere registrerer seg og sitt følge med navn og kontaktinfo når de kjøper billett, slik at det eventuelt kan smittespores i etterkant. Din informasjon lagres i 14 dager.
Sist men ikke minst – ved sykdomssymptomer eller karantene så må du bli hjemme. Gi oss gjerne beskjed om du ikke kommer!

Eirin Hov – malerier og trykk / 7. til 20. november 2020

Vernissage lørdag 7. november kl. 15.00-16.00 og kl.16.00-17.00
Mail navn og telefonnummer til [email protected] for å sikre deg plass, eller registrer deg i døren. Utstillingen kan ellers oppleves onsdag til søndag 13.00 til 17.00 t.o.m. fredag 20. november. Velkommen !

Eirin Hov er født i 1952. Hun er juriert medlem av Norsk forening for uavhengige kunstnere (NFUK), og har eksamen i Visuell kommunikasjon fra Universitetet i Oslo (UiO). Hun har deltatt på Annette Martens kunstskole, Egen Art kunstskole, Olav Mosebekk kunstskole, samt på flere kurs innen billedkunst (Helle Kaarem, Sigrid Øyrehagen, Thomas Sæverud m.f.) Dette er hennes første separatutstilling, men hun har deltatt ved flere kollektivutstillinger opp gjennom årene.

Hun maler med akryl og mixed media. Naturen inspirerer og utfordrer henne i sitt arbeide. Stemninger og variasjoner i fargene, forfall og fornyelse. Det å forandre den visuelle oppfatningen av naturen fra en form til en annen og gi den et uttrykk på lerretet, synes hun er spennende og utfordrende. Kontrasten mellom det lyse og mørke, mellom det harde og myke, skaper en særegen stemning i kunsten.

Eirin Hov har sitt atelier sentralt i Oslo, hvor hun er bosatt.

eirin-hov.webnode.com

Billedgalleri på facebook: Eirin Hovs galleri

Sex Judas feat. Ricky – To konserter på Kafé Hærverk

Endelig blir det konsert med Sex Judas band igjen. Vi spiller to konserter samme kveld med start kl. 18.00 og 22.00. Med oss som musikalske gjester har vi Linn Nystadnes (Deathcrush) & Raymond T. Hauger (Beglomeg). Billett pris er 200,- og det er plass til maks 20 stk pr. konsert.

Viser bare de nyeste 400.