Luke 10: Schous Plass 10

…English below…

Denne luken er den ærverdige inngangsdøren til Deichman Grünerløkka, på Schous Plass 10. Over de gule dobbeltdørene i nybarokk stil er det uglemotiver hugget i stein. Det er alt annet enn tilfeldig. I den greske mytologien viste den greske visdomsgudinnen Athene seg ofte i skikkelsen av en ugle. Ugler har siden den gang blitt forbundet med intelligens og kunnskap. Athene var også gudinnen for kunst, ferdigheter og læring. Derfor tegnet arkitekt August Nielsen uglene inn som voktere av Norges første hus bygd spesielt til bibliotekformål.

Ugler er ikke bare kloke, men også gode jegere – som er oppe om natten og kan fly helt lydløst. Dette passer veldig godt til overraskelsen denne dagen. Kunsteren, som har røtter fra byens natteliv og «under ground», klarer å uttrykke seg høylydt og lydløst på samme tid. Dette er en intelligent kunst som jager tillit og toleranse, og som gir deg følelsen av å fly på vinger av musikalsk tilhørighet. I en tid hvor vanlige flyturer er i Lockdown, la heller kunstneren ta deg med på en indre reise.

Kunstneren som har skapt tallet på døra arbeider spontant og ekspressivt. Kunsten kan relateres til arte povera-bevegelsen som har vært en viktig inspirasjonskilde for materialbruk og anvendelse av rommet. Her er alt ekte og rett på sak. Ingen ugler i mosen.

AD_VENT Kunsten å vente – er en utradisjonell julekalender som byr på unike kunstopplevelser i offentlig rom. Lukene i kalenderen er ekte dører i byen og tallene er ekte husnummer. Bak dørene skjuler det seg overraskelser i form av billedkunst musikk, litteratur, teater, performance eller dans.
Vi vil rette en stor takk til Oslo Kulturetaten og KORO for deres positive engasjement og finansielle støtte. Dette gjør det mulig for AD_VENT å kunne gi Oslos befolkning unike kunstopplevelser i ventetiden – helt gratis.

Arrangementet foregår utendørs, med oppmøte her: bit.ly/2HqOeym
NB! AD_VENT følger alle regler for smitteverntiltak som gjelder arrangementer i offentlige rom. Vi ber derfor alle om å holde god avstand til hverandre under arrangementet. Hvis du føler deg syk eller har symptomer så hold deg hjemme!


Door number 10 is the venerable front door of Deichman Grünerløkka, at Schous Plass 10. Stone owl motifs carved in a neo-baroque style adorn the yellow doors – and these motifs are anything but random. In Greek mythology, Athena, the Greek goddess of wisdom, often appeared in the form of an owl. Owls have since been associated with intelligence and knowledge. Athena was also the goddess of art and learning. Architect August Nielsen therefore utilized the owls as guardians of Norway’s first building built specifically as a library.

Owls are not only wise, but also good hunters – nocturnal animals that can fly in complete silence. This suits the surprise quite well this time around. The artist – whose roots are in the city’s nightlife and “underground” – manages to express themselves both loudly and silently at the same time. This is an intelligent art that seeks trust and tolerance, and that gives you the feeling of flying on wings of musical belonging. In a time when regular flights are on lockdown, let this artist take you on an inner journey.

The artist behind the door’s number works spontaneously and expressively. Their art can be related to the arte povera movement, which has been an important source of inspiration for the use of materials and space. Everything here is real and straight to the point.

The names of the artists will be revealed upon the opening of the door.

AD_VENT – The art of waiting – is an untraditional advent calendar that offers unique artistic experiences in public spaces. The doors in the calendar are real doors in the city and the numbers are real building and house numbers. Behind the doors are surprises in the form of visual art, music, literature, theater, performance or dance.

We would like to thank Oslo Kulturetaten and KORO for their positive engagement and financial support that has made it possible for AD_VENT to give the people of Oslo unique art experiences during the “waiting time” – free of charge.

The event will take place outdoors. The meeting place will be here: bit.ly/2HqOeym
NB! AD_VENT follows all rules for infection control measures that apply to events in public spaces. We therefore ask everyone to keep their distance from each other during the event. If you feel sick or have any symptoms, please stay at home!

Legg til ekstern kalender…