Torpedo Salong: Drude von der Fehr & Søren Brier om den tenkende kroppen – tro, abduksjon og cybersemiotikk

En av våre største gåter er hvordan mennesket er i stand til å vite noe sikkert om seg selv og sin omverden. Hvordan oppnår vi innsikt i de regelmessigheter som påvirker vår tanke, adferd og kommunikasjon? Ifølge filosofen Charles Peirce er det prosessen med å lage tegn som er nøkkelen til all meningsfull erkjennelse og kommunikasjon. Men denne prosessen er verken strengt logisk eller strengt empirisk. Ny erkjennelse får vi ved kvalifisert gjetning, en prosess Peirce kalte abduksjon. I første utgave av Torpedo Salong fortalte biologen Jesper Hoffmeyer om forskningsgrenen biosemiotikk, som har blitt utviklet på grunnlag av Peirce. Hoffmeyer bruker biosemiotikken til å forstå naturens prosesser som tegn. Denne kvelden vil vi se nærmere på hvordan semiotikken og Peirces abduksjonsbegrep kan brukes til å få en forståelse av forholdet mellom kropp og tenkning.

I boken Når kroppen tenker (Universitetsforlaget, 2008) beskriver professor i litteraturvitenskap Drude von der Fehr en kroppslig fornemmelse av tro. Hun har brukt abduksjonsbegrepet til å nærme seg denne erfaringen. Troen er, som abduksjonen, en kroppslig fornemmelse av visshet. Kan denne formen for tro sammenlignes med tro i religiøs forstand? Og kan denne erfaringen si oss noe mer om forholdet mellom kropp og sinn? Von der Fehr vil denne kvelden spørre om det er mulig å finne en teori eller et teoretisk felt basert på en enhet mellom kropp og sinn, som regner den kroppslige fornemmelsen som en viktig tilstedeværelse i verden.

Biosemiotiker og vitenskapsteoretiker Søren Brier vil følge opp von der Fehrs spørsmål og snakke om hvordan abduksjon og semiotikk kan danne bakgrunn for et helt nytt tverrfaglig syn på vitenskapene, som han kaller cybersemiotikk. Denne tverrfaglige rammen forsøker som biosemiotikken å skape en sammenheng mellom det kroppslige og det kulturelle gjennom erkjennelse og kommunikasjon. I tillegg forsøker cybersemiotikken å integrere vår evne til opplevelse og subjektivitet med påstanden om at vår bevissthet er utviklet gjennom evolusjonen fra et rent materielt grunnlag. Den tar også opp hvordan vi skal forstå informasjon som en komponent i vår virkelighet.

Samtalen er den tredje i en serie tverrfaglige møter som vil finne sted på Torpedo i løpet av 2013, der vi inviterer teoretikere fra forskjellige fagfelt til å samtale over et tema ut fra ulike innfallsvinkler. Snarere enn polemiske diskusjoner ønsker vi å legge til rette for utforskende meningsutveksling.

Neste Torpedo Salong 17. april: Mathias Danbolt & Stine Bang Svendsen om politisk depresjon – affekt, politikk og antirasistisk praksis.

Serien er støttet av Fritt Ord.

Legg til ekstern kalender…