Elin Már Øyen Vister: Soundscape Røst 2010-2020

Please scroll down for English

Vernissage 4. september kl. 1200–1700

Med en åpningstale fra Stian Jean Opedal Davies, Utvalsleiar for kultur, idrett og integrering i Vestland fylkesting.

Lydgalleriet er glade over å presentere Elin Már Øyen Visters utstilling Soundscape Røst 2010-2020, en utstilling som viser et utvalg arbeider fra prosjektet siden oppstarten for 10 år siden. Soundscape Røst er unikt i norsk lydkunst-kontekst der det langsiktige engasjementet gjennom årene er konsentrert på og rundt øyen Røst. Ved hjelp av feltopptak, intervjuer, samtaler samt musikalske og soniske kollasjer og komposisjoner, responderer prosjektet på sameksistensen mellom mennesker, dyr, fulger og land- og vannforekomstene som omslutter og nærer oss.

Soundscape Røst undersøker hvordan kulturelle og naturlige soniske landskap endres som følge av klimaendringer, tap av biologisk mangfold, industrifiske, forurensning og sosialpolitikk; Øyen Vister tar på seg rollen som et ørevitne til planeten vår i endring, hørt gjennom det unike økosystemet Røst, en øy som ligger i Lofot-skjærgården i Nord-Norge, hvor hen nå er basert.

Kollektivt arbeid og tenkning, spesielt rundt klimaendringer og miljømessig rettferdighet, står sentralt i Øyen Visters praksis som en måte å avlære vestlig hierarkisk individualistisk tenkning på, og utstillingen samler mange av Øyen Visters medarbeidere og fremhever viktigheten av samarbeid.

Radio Hopes and Dreams: Soundscape Røst Edition vil bli sendt hyperlokalt på FM samt strømmes på https://partneraudio.wavefarm.org/hopesanddreams.mp3 gjennom hele utstillingsperioden.

FM sendinger 11.–15. september!
Se eget event for nærmere program!

Samtidig som Soundscape Røst 2010-2020 vises på Lydgalleriet, kan Øyen Visters verk «Røster III» oppleves som en del av utstillingen The Ocean på Bergen Kunsthall frem til 31. oktober 2021.

Lydgalleriet is proud to present Elin Már Øyen Vister’s exhibition Soundscape Røst 2010-2020, showing a selection of work from the project since its inception 10 years ago. Soundscape Røst is unique in a Norwegian sound art context with the long-term engagement to the area using field recordings and interviews, conversations as well as musical and sonic collages and compositions responding to the coexistence between humans, animals, birds and the land- and waterbodies that embrace and nurture us.

Soundscape Røst investigates how cultural and natural sonic landscapes change as a result of climate change, loss of biodiversity, industrial fishing, pollution and social policy; Øyen Vister takes on the role as an ear witness to our changing planet as heard through the unique ecosystem of Røst, an island located in the Lofoten archipelago in Northern Norway where they are now based.
Collective working and thinking, especially around climate change and environmental justice, are key in

Øyen Vister’s practice as a route to unlearn Western hierarchical individualist thinking and Soundscape Røst 2010-2020 brings together many of Øyen Vister’s fellow workers and highlights the importance of collaboration to their work.

Radio Hopes and Dreams: Soundscape Røst Edition will be broadcast hyperlocally, FM and streamed online at https://partneraudio.wavefarm.org/hopesanddreams.mp3 throughout the exhibition period.

Live broadcasts on FM 11th–15th September!
Stay tuned for RHAD events!

Soundscape Røst 2010-2020 is supported by Regionale prosjektmidler (KiN), Norske Billedkunstnere, Norsk Kulturråd, Bergen Kommune and KORO.
Thanks to Magdaléna Manderlová (Kunstnerassistentordningen).
Concurrently with Øyen Vister’s solo presentation at Lydgalleriet, their work «Røster III» is showing at Bergen Kunsthall as part of the exhibition The Ocean running until 31st October 2021.

Photo: Jason Rosenberg.

Lydgalleriet follows the local Corona guidelines.
We also ask you to keep your distance and show compassion ❤